Sekcja Krajowych Projektów Naukowych – kompetencje

 1. Koordynowanie działań związanych z ubieganiem się o:
  • finansowanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (programy lub przedsięwzięcia Ministra), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
  •  finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – w tym: inwestycji budowlanych i inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej
  • dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych w zakresie działalności naukowo-badawczej,
 2. Koordynowanie i obsługa formalno-prawna umów dotyczących realizacji prac naukowo- badawczych.
 3. Nadzór administracyjny nad procesem zatrudniania na umowy cywilno-prawne wykonawców prac naukowo-badawczych.
 4. Koordynowanie działań związanych z realizacją i sprawozdawczością wynikającą z zawartych umów.
 5. Przygotowanie wniosków o finansowanie działalności statutowej wydziałów Uczelni. Nadzór nad realizacją.
 6. Organizacja konkursu na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 7. Fakturowanie sprzedaży prac naukowo-badawczych i działalności usługowej rejestrowanej w Sekcji Nauki,
 8. Koordynacja realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
 9. Koordynacja działań i uruchamianie procesu oceny działalności naukowej jednostek organizacyjnych Uczelni. Opracowywanie rankingu działalności naukowej poszczególnych katedr i zakładów.
 10. Obsługa Senackiej Komisji Badań Naukowych.
 11. Koordynacja działań obejmujących realizację projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych,  w tym:
  • rozpowszechnianie informacji o programach i grantach badawczych finansowanych
   z funduszy strukturalnych,
  • działalność doradczo-konsultacyjna,
  • prowadzenie bazy danych o projektach badawczych, ewidencja wniosków aplikacyjnych
   i umów,
  • obsługa administracyjna realizowanych projektów, w tym podejmowanie działań mających na celu uruchomienie procedur realizacji projektu.
13.05.2019