Zasady składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej reguluje zarządzenie Rektora nr 136/XV R/2018 z  dnia 15.11.2018 roku w sprawie składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, a także doktorantów, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Zgodnie z zarządzeniem pracownik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prowadzący działalność naukową oraz biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej ma obowiązek złożenia właściwego oświadczenia:

 1. o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinach naukowych,
 2. o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej),
 3. upoważniającego uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej

Natomiast doktorant ma obowiązek złożenia oświadczenia upoważniającego Uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinach naukowych

załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

załącznik nr 3 - oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

załącznik nr 4 - oświadczenie - upoważnienie do wykazania osiągnięć w procesie ewaluacji (w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w Uczelni)

załącznik nr 5 - oświadczenie - upoważnienie do wykazania osiągnięć w procesie ewaluacji (w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz / lub prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją w więcej niż jednym podmiocie)

Opisane  zarządzeniem oświadczenia składane przez pracowników i doktorantów Uczelni  wynikają z obowiązku określonego w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) i są niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej  Uczelni. Ewaluacji podlega jakość działalności naukowej całej Uczelni w poszczególnych dyscyplinach, w jakich Uczelnia prowadzi działalność naukową. Ewaluacja obejmuje osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w Uczelni.

ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZENIA O REPREZENTOWANEJ DYSCYPLINIE

 1. Każdy pracownik Uczelni, zatrudniony  w  ramach  stosunku pracy, prowadzący działalność naukową lub biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej jest zobowiązany złożyć  rektorowi, nie częściej niż raz na 2 lata, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2.  Oświadczenie  można zmienić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia złożenia oświadczenia.
 3. Składający oświadczenie może wskazać łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny naukowe we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniony i w których składa oświadczenie.
 4. Nowo zatrudniony pracownik składa rektorowi oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinach naukowych na ręce kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony - w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony.
 5. Kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie przekazuje oświadczenie wraz z pisemną informacją o udziale czasu pracy pracownika w danej dyscyplinie do Centrum Wspierania Nauki- w celu wprowadzenia informacji do systemu POL-on.

ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA ZALICZENIE DO LICZBY PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ (tzw. LICZBA N)

 1. Każdy pracownik Uczelni, prowadzący działalność naukową, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby  pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej -  bez względu na stanowisko na jakim jest zatrudniony. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Pracownikowi, o którym mowa w ust.1, przysługuje możliwość złożenia oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Uczelni, w szczególności w przypadku, gdy pracownik ten złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w innym niż Uczelnia podmiocie. Wówczas zobowiązany jest on do złożenia oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Uczelni, wraz z podaniem przyczyny nie wyrażenia zgody. Wzór oświadczenia o nie wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 3 do zarządzenia.
 3. Dyscypliny naukowe wskazane w złożonym oświadczeniu muszą być takie same jak dyscypliny wskazane przez pracownika w oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinach naukowych.
 4. W przypadku zmiany dyscypliny naukowej nowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących  działalność naukową należy złożyć niezwłocznie.
 5. Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i nie więcej niż w 2 dyscyplinach.
 6. Złożone oświadczenie ma charakter bezterminowy,  jest ważne od dnia jego złożenia do dnia jego wycofania poprzez złożenie oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Uczelni, przy czym wygasa automatycznie z chwilą ustania zatrudnienia albo z chwilą przeniesienia na stanowisko pracy, na którym pracownik nie prowadzi działalności naukowej.
 7. Nowo zatrudniony pracownik, prowadzący działalność naukową, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody albo oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Uczelni  rektorowi za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony - w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony.
 8. Kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie przekazuje oświadczenie do Centrum Wspierania Nauki - w celu wprowadzenia informacji do systemu POL-on.