Horyzont 2020: aktualne konkursy

Informujemy o możliwości uczestnictwa w programach naukowo – badawczych w ramach Horyzontu 2020. Szczegóły dotyczące konkursów na stronie: http://www.nauka.umed.wroc.pl/content/horyzont-2020-aktualne-konkursy

 

 

Konferencja „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski”

Do 27 maja 2016r. można się rejestrować na konferencję „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski”, która odbędzie się 3 czerwca w Warszawie. Spotkanie będzie okazją do podsumowania uczestnictwa Polski w Horyzoncie 2020 oraz rozpoczęcia debaty, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze lepiej wykorzystać ogromny potencjał polskiej nauki oraz przemysłu w kolejnych latach trwania programu. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szczegóły dotyczące konferencji na stronie http://konferencja2016.kpk.gov.pl/

 

SZKOLENIE Z PISANIA WNIOSKÓW DO PROGRAMU HORYZONT 2020

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza na szkolenie: "Jak napisać dobry wniosek do program Horyzont 2020. Na przykładzie obszaru Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan", które odbędzie się 8 marca 2016 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Więcej informacji, program oraz rejestracja na stronie: http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html

 

 

 

Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020 
- Maria Skłodowska Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Termin szkolenia: 23 luty 2016 r. 

Organizatorzy: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Szczegóły i rejestracja: http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html

 

Prawa własności intelektualnej i informacja patentowa
jako źródło stanu techniki w projektach badawczych 

 

Termin szkolenia: 18 luty 2016 r. 
Organizatorzy: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Szczegóły i rejestracja: http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html

 

Neuron Cofund - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016

informujemy, że 11 stycznia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach pierwszego, międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu Neuron Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
"European Research Projects on External Insults to the Nervous System"
 
Temat konkursu:
 
neurologia

 • Fundamental research investigating consequences of external insults to the central nervous system on a biological and functional level. This may include the development of innovative or shared resources, and new technologies for the prediction, prevention or therapy of disease.
 • Clinical research, including the exploitation of novel and/or existing clinical data sets, to develop new strategies for diagnosis, therapy, and technology-driven neurorehabilitation (e.g. brain computer interfaces, EEG and neuroimaging approaches) for diseases after external insults to the central nervous system.

Nabór wniosków trwa do 14 marca 2016 r.
Strona NCBiR
Strona Programu

 

The PRoF 2016 Award - Competition of innovative ideas on healthcare

 

The University of Ghent is looking for innovative projects in the broad domain of healthcare applications to enter an award competition
organised by the PRoF chair, held by prof. dr. R. Peleman. 

The competition accepts all innovations created in the healthcare domain (medical, care, ageing society, etc.) and more specifically one of the following areas:

 •    new concepts or theories in healthcare models (medical, care, ageing society)
 •    new insights regarding healthcare infrastructure (architecture and/or equipment)
 •    innovating healthcare processes and/or procedures
 •    innovating healthcare products and/or services

Award details:
The jury will select the top 3 innovating projects that will be invited to present their work and results during the international symposium on May 25th 2016 at Ghent University. 
During the symposium, a winner will be selected out of the 3 laureates who will receive the PRoF award (with a value of 10.000 €). The winner will be invited to present the results achieved by winning the award during the 2017 Award Symposium.

You can apply to the competition by sending your application form to the following address:Dorine.Dyzers@uzgent.be

Deadline for submission: Tuesday March 1st 2016 (12 o’clock noon)
Selection of top 3 by the jury: Monday, April 25th , 2016
Symposium: Wednesday May 25th, 2016, Het Pand, Onderbergen 1, Ghent, Belgium

Further information is available by the following link: http://www.prof-projects.com/2016-call.html

 

ERA-CVD Cardiovascular Diseases - I konkurs

Do 8 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach I konkursu w programie ERA-CVD Cardiovascular Diseases. W ramach konkursu można uzyskać środki na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych dotyczących zagadnień z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju temat pierwszego konkursu to: Transnational Research Projects on Cardiovascular Diseases.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz na stronie internetowej ERA-CVD Cardiovascular Diseases.
 

Infect-ERA - międzynarodowe projekty o chorobach zakaźnych​

Od 17 stycznia 2016 r. do 17 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Celem konkursu jest finansowanie badań z zakresu chorób zakaźnych. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3, a co najwyżej 6 zespołów pochodzących z minimum 3 krajów należących do sieci.

W aktualnym naborze składać można wnioski dotyczące następującej tematyki:

 • The host-pathogen interactions, with regard to clinically relevant microbial clones, focused on host susceptibility (e.g., innate immune response, populations at risk, etc.).
 • Development of innovative strategies for the diagnostic and treatment of high clinically relevant microbial infections; optimisation of antimicrobial therapy in an individual patient and development of biomarkers to allow individual response prediction.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej programu Infect-ERA.
 

 

Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

 

Do 28 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie - RISE: H2020-MSCA-RISE-2016 na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami. Budżet konkursu wynosi 80 000 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują sie na stronie http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html.
 

 

Cornet - 21. konkurs

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 500 000 euro.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: www.cornet-era.net. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie 30 marca 2016 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem: www.cornet-era.net.
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 30 marca 2016 r. oraz w wersji papierowej 13 kwietnia 2016 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.
Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: cornet@ncbr.gov.pl

Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „21. Konkurs CORNET”

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl

 

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

program „Międzynarodowe Agendy Badawcze” jest adresowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 120 mln zł. Równoległa ścieżka konkursowa przewidziana jest dla wnioskodawców planujących wykorzystać fundusze z programu MAB do wsparcia realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w pierwszym etapie I konkursu „Teaming for Excellence” (Horyzont 2020). Na realizację takich projektów w pierwszym konkursie w programie MAB przeznaczono 135 mln zł.
Celem programu „Międzynarodowe Agendy Badawcze” realizowanego przez FNP jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

identyfikowania programów i tematów badawczych,
polityki personalnej,
zarządzania pracami B+R,
komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą realizować międzynarodowe agendy badawcze – programy badań tworzone przez wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w dziedzinie, w której będzie się specjalizować dana jednostka. Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie jednostek wyłonionych we wszystkich konkursach w programie MAB wynosi 126 mln EUR.

Proces składania wniosków w konkursie jest trzyetapowy. Pierwszą część wniosku należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej do 15 stycznia 2016 roku, do godz. 16:00. Wersję papierową należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście do siedziby Fundacji. Decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje o programie, terminach, zasadach uczestnictwa w pierwszym konkursie oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie programu.

Kontakt w FNP:
Kinga Słomińska, kierownik zespołu ds. Międzynarodowych Agend Badawczych,kinga.slominska@fnp.org.pl, tel.: 22 845 95 46,
dr Judyta Węgrzyn, specjalista ds. programowych,judyta.wegrzyn@fnp.org.pl, tel.: 22 311 84 39.

 

Premia na Horyzoncie

7 grudnia, w Dzienniku Ustaw RP, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Na mocy tego rozporządzenia, polskie jednostki naukowe będą mogły liczyć na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach programu Horyzont 2020.

Konkurs MNiSW – Premia na Horyzoncie – to długo wyczekiwana odpowiedź na postulaty polskiego środowiska naukowego, która ma zachęcić polskich naukowców   do ubiegania się o europejskie granty.

Prosimy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia

Zachecamy do składania wniosków przez uprawnione zespoły projektowe.
 

 

NOWE,  MIEDZYNARODOWE KONKURSY FINANSOWANE PRZEZ NCBIR
 

TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015

Informujemy, że 4 grudnia 2015 r. otwarto II międzynarodowy konkurs na projekty badawcze, organizowany w ramach programu TRANSCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.
Nazwa konkursu:
"Immunology and immunotherapy of cancer: strengthening the translational aspects".

Data otwarcia naboru wniosków:  15 stycznia 2016 r.
Data zamknięcia naboru wniosków: 5 lutego 2016 r.
Poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (http://www.transcanfp7.eu/transcan/)

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło w sumie 500.000 euro.
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.transcanfp7.eu/transcan/index.php

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Robert Lesiuk
tel:  + 48 22 39 07 296
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail:  robert.lesiuk@ncbr.gov.pl
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami

Marcin Chmielewski
tel: +48 0 22 39 07 109
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail: marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel: +48 0  22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w TRANSCAN-2:
Joint Call Secretariat (JCS) at:
Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità, Italy
e-mail: transcan-jtc2015@iss.it
Elena Toschi
Phone: +39 06 49906554

 

E-Rare-3 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016

informujemy, że 7 grudnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.
Nazwa konkursu:
E-Rare-3 Call for Proposals 2016 for "Clinical research for new therapeutic uses of already existing molecules (repurposing) in rare diseases"

Nabór wniosków:  do 1 lutego 2016 r. 
Poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (http://www.erare.eu/).

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:   
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 400.000 euro.
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://erare.eu/joint-call/e-rare-3-call-proposals-2016-jtc-2016-clinical-research-new-therapeutic-uses-already-0

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Marcin Chmielewski
tel.: +48 0 22 39 07 109
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail: marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 0  22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w E-Rare-3:

Joint call secretariat:
Dr. Juliane Halftermeyer
e-mail: E-RareCalls@agencerecherche.fr
tel.: +33 1 78098022

 Programu stypendialny rządu francuskiego na rok akademicki 2016-2017  

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2  (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską. Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.
Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 4 marca 2016 roku.
Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce:
link
 

Program stypendialny Eugen Ionescu - 800 EUR/dokorant; 1000 EUR/post-doc

Rumunia oferuje program stypendialny przeznaczony dla doktorantów i naukowców z państw będących członkami lub obserwatorami w Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. W ramach programu można ubiegać się o 3-miesięczne stypendia w jednej z rumuńskich instytucji szkolnictwa wyższego należących do Uniwersyteckiej Agencji Frankofonii.

Bliższe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie internetowej:
https://www.auf.org/appels-offre/-bourses-eugen-ionescu-doc-postdoc-15-16

Czas trwania: od 3 do 6 miesięcy
Doktorant: 800 EUR/miesiąc
Post-doc - 1000 EUR/miesiąc

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie pośredniczy w rekrutacji i realizacji powyższej oferty stypendialnej.

 

European Academy of Neurology - Clinical Fellowship - staże kliniczne dla młodych neurologów

Do 30 listopada 2015 r. trwa nabór zgłoszeń do Clinical Fellowship. W ramach organizowanego przez European Academy of Neurology konkursu, można uzyskać stypendia na staże kliniczne dla młodych neurologów.
Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu przyznanych zostanie do 35 stypendiów. Czas trwania stypendium wynosi 6 tygodni. W ramach stypendium przyznane zostaną środki finansowe w wysokości 2 250 euro. Organizatorzy pokryją także koszt dojazd w wysokości do 300 euro.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na http://www.eaneurology.org/Clinical-Fellowship-former-D-D-programme.1542.0.html

 

 KONKURS INCJATYWA LEKÓW INNOWACYJNYCK
 IMI2 : Nabór wniosków w 6. konkursie

 

Do 12 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków do VI edycji konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2. Zgodnie z informacjami Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE wnioski można składać w 6 tematach. Budżet konkursu wynosi 93 000 000 euro.
Wnioski można składać w następujących tematach:

 • Development of Quantitative System Toxicology (QST) approaches to improve the understanding of the safety of new medicines

 • Establishing impact of RSV (respiratory syncytial virus) infection, resultant disease and public health approach to reducing the consequences

 • Real World Outcomes Across the AD (Alzheimer’s disease) Spectrum (ROADS) to Better Care

 • Development of an outcomes-focused platform to empower policy makers and clinicians to optimise care for patients with haematologic malignancies.

Wnioski i pomysły mozna konsultowac z Ekspertem KPK p.Anną Pytko  anna.pytko@kpk.gov.pl
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej http://imi.europa.eu

 

 

Małe Granty - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Do 1 grudnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na małe granty, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 euro. Preferowana są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Środki uzyskane z Funduszu Wyszehradzkiego, nie mogą przekraczać 80% całego budżetu projektu. W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być zaangażowane trzy spośród czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy z dwóch krajów. Zgłaszane projekty mogą trwać maksymalnie do 6 miesięcy.
W ramach zgłaszanych projektów, można ubiegać się o finansowanie następujących działań:

 • współpraca kulturalna;

 • współpraca naukowa i badania naukowe; 

 • edukacja;

 • wymiana młodzieży;

 • współpraca transgraniczna; 

 • promocja turystyki.

Wniosek należy złożyć pośrednictwem systemu on-line do godz. 11:59:59 1 grudnia 2015 r.
Strona internetowa programu Małe granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
 


Szanowni Państwo,

 Informujemy,  iż Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND.
Konkurs skierowany  jest do naukowców z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach. To nie tylko propozycja dla obcokrajowców: w programie udział mogą wziąć również polscy naukowcy, którzy myślą o powrocie do kraju. Kandydaci muszą mieć stopień doktora lub cztery lata doświadczenia badawczego, a na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogą mieszkać, pracować ani studiować w Polsce. Laureaci konkursu mogą liczyć m.in. na miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4050 euro, możliwość kierowania własnym projektem badawczym i szkolenia doskonalące umiejętności miękkie.  

Nabór wniosków potrwa od 15 września do 15 grudnia. Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki
 

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekcja Współpracy z Zagranicą
p. Anna Niemiec  tel.71 784 11 42
anna.niemiec@umed.wroc.pl
 


 

Sekcja Współpracy z Zagranicą informuję o  aktualnie otwartych naborach wniosków w ramach programu Horyzont 2020 w  wybranych obszarach tematycznych:

1. INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
H2020-MSCA-IF-2015

Deadline Date: 10-09-2015  17:00:00 (Brussels local time)

 • MSCA-IF-2015-EF: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF)

 • MSCA-IF-2015-GF: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-GF)

Więcej informacji na stronie:  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti...
 


2. INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE

IMI2 3RD CALL FOR PROPOSALS  Societal Challenges 
Deadline Date: 24-03-2015 17:00:00 (Brussels local time) 
Stage 2: 22-09-2015 17:00:00

Topic: IMI2-2015-03-01: Remote Assessment of Disease and Relapse - CNS 
Topic: IMI2-2015-03-02: Towards a Quantitative Biological Approach for Neuropsychiatry 
Topic: IMI2-2015-03-03: Assessing Risk and Progression of Prediabetes and Type 2 Diabetes to Enable Disease ModificationTopic: IMI2-2015-03-04: The Consistency Approach to Quality Control in Vaccine Manufacture 
Topic: IMI2-2015-03-05: Pertussis vaccination research 
Topic: IMI2-2015-03-06: Knowledge Repository to enable Patient Focused Medicine Development

Więcej  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie...