OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w jednostce naukowej, przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, na podstawie stosunku pracy

Po uzupełnieniu elektronicznego formularza i wygenerowaniu oświadczenia w formie PDF, pracownik drukuje je, podpisuje i przedkłada swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Wygenerowane oświadczenie kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych Uczelni przekazują niezwłocznie do właściwego Dziekana.


*Pracownicy w grupie inżynieryjno – technicznej zatrudnieni w 100% do wykonywania zadań w obszarze dydaktycznym składają oświadczenie, że NIE wyrażają zgody na zaliczenie ich do pracowników zatrudnionych w Uczelni przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych wpisując w uzasadnieniu „posiadam opis stanowiska pracy 100% w obszarze dydaktyki"