Dokumentacja dotycząca projektów dla Młodych naukowców:

 1. Zarządzenie Rektora 29/XV R/2017
 2. Regulamin finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestnikó studiów doktoranckich w UMW
 3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego dla młodych naukowców - część I (Załącznik nr 1a)
 4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego dla młodych naukowców - część II (Załącznik nr 1b)
 5. Instrukcja wypełniania Wniosku o finansowanie projektu badawczego dla młodych naukowców (Załącznik nr 1c)
 6. Opinia o projekcie badawcym (Załącznik nr 2)
 7. Instrukcja wypełniania recenzji projektu (Załącznik nr 2a)
 8. Roczny raport dla projektów własnych i promotorskich (Załącznik nr 3a) - stan na 31-12-2018
 9. Końcowy raport dla projektów własnych i promotorskich (Załącznik nr 3a) - stan na 31-12-2018
 10. Rozliczenie finansowe projektu do raportu rocznego i końcowego (Załącznik nr 3b) - aktualizacja pliku w dniu 09-01-2019
 11. Kalkulacja kosztów - aktualizacja z dnia 22.05.2019 r.
 12. Oświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
 13. Oświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim
 14. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem
Dokumentacja dotycząca projektów Działalności statutowej:
 1. Plan zadaniowo-finansowy Katedry/Zakładu - 2019 r. 
 2. Kalkulacja projektu - 2019 r.
 3. Oświadczenie o konieczności lub braku konieczności dostarczenia zgody właściwej komisji
 4. Formularz wniosku - utrzymanie potencjału badawczego w 2019 r.
 5. Formularz raportu końcowego za 2018 r.
 6. Formularz raportu rocznego za 2018 r. - aktualizacja pliku w dniu 05-02-2019 r.