Aktualnie otwarte konkursy krajowe

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy na realizację projektów:
 

ETIUDA 6 jest konkursem skierowanym do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2018 r.

SONATINA 2 jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r.

UWERTURA 2 jest konkursem na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w jednym z powyżej wskazanych konkursów zobowiązani są dostarczenia opracowanych wniosków droga elektroniczną do Centrum Wspierania Nauki
do dnia 23 lutego 2018 r. celem oceny poprawności formalnej przygotowanego wniosku oraz uzyskania stosownych zgód wewnętrznych. Ostateczny termin przesłania wniosku do NCN-u upływa z dniem 15 marca 2018 r.

Więcej informacji o wskazanych powyżej konkursach znajdą Państwo na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Osobą kontaktową w Centrum Wspierania Nauki UM jest Magdalena Jakubowicz, e-mail: magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl, tel. 71 784 16 66.