Aktualnie otwarte konkursy krajowe

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy na realizację projektów:
 MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie rozdysponowane zostanie 40 mln zł. Kierownikiem projektu może być osoba, która w ostatnich 10 latach opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (z czego trzy najważniejsze należy załączyć do wniosku), kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, a także wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej.

HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Oprócz projektów prowadzonych w bezpośredniej kooperacji z zagranicznym partnerem, finansowane mogą być też badania odbywające się w ramach programów międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, a także prace polskich zespołów wykorzystujących wielkie międzynarodowe urządzenia badawcze. Kierownik projektu, wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze; 4) w których wiodący partner zagraniczny, wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze; W konkursie rozdysponowane zostanie 40 mln zł.

SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Skierowany do osób posiadających stopień doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Budżet konkursu wyniesie 70 mln zł. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji kierownik projektu musi wykazać od jednej do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych, z czego jedną powinien dołączyć do wniosku. W konkursie SONATA możliwe będzie wnioskowanie o pokrycie przez NCN kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika, dzięki czemu będzie można zatrudnić zastępstwo do prowadzenia zajęć, co umożliwi kierownikowi skupienie się na pracy nad projektem. Podlega wewnętrznej recenzji .

SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Kierownik projektu wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze W konkursie SONATA BIS także możliwe będzie wnioskowanie o pokrycie przez NCN kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika, dzięki czemu będzie można zatrudnić zastępstwo do prowadzenia zajęć, co umożliwi kierownikowi skupienie się na pracy nad projektem. Podlega wewnętrznej recenzji .

Więcej informacji

Do 21 lipca 2017 r. należy przesłać drogą elektroniczną wniosek przygotowany zgodnie z załącznikiem poniżej  do Pani Małgorzaty Kubarycz - Hoszowskiej, malgorzata.kubarycz-hoszowska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 16 99.

FORMULARZ SONATA/ SONATA BIS


 
UWAGA!
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W CENTRUM WSPIERANIA NAUKI  NA KONKURSY NCN PRZEDŁUŻA SIĘ DO DNIA 15 MAJA 2017 r.
 

Uprzejmię informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy na realizację projektów: OPUS 13 oraz PRELUDIUM 13.
 

OPUS 13

1. OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
 2. których okres realizacji wynosi 12,24 albo 36 miesięcy.
 3. w których kierownik projektu wskaże od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 3 najważniejsze.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13

 

PRELUDIUM 13

2. PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
a.) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
b.) których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.
c.) których wysokosć finansowania nie przekracza:
- 60 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
- 120 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
- 180 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
d.) w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu badawczego nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanergo lub tytuł naukowy wystepuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.
e.) w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu badawczego.
f.) w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo - badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Do 20 kwietnia 2017 r. należy przesłać drogą elektroniczną wniosek przygotowany zgodnie z załącznikiem poniżej  do Pani Małgorzaty Kubarycz - Hoszowskiej, malgorzata.kubarycz-hoszowska@umed.wroc.pl , tel. 71 784 16 99.

Formularz OPUS 13
Formularz PRELUDIUM 13

 


 

Dyrektor NCBiR ogłosił ósmą edycję konkursu w Programie LIDER. Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych
oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
 
Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.
 
Wniosek należy sporządzić w wersji elektronicznej w SI.
Wniosek sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, należy przygotować i przesłać w SI, do godz. 16:15 w dniu zamknięcia naboru Wniosków
 
Uprzejmie informujemy, że generator wniosków w ramach VIII edycji Programu LIDER jest już dostępny od 16.01.2017r w systemie informatycznym https://lsi.ncbr.gov.pl
 
W zakładce „Materiały do pobrania” dostępne są: 

 • Instrukcja logowania do Generatora Wniosków w ramach Programu LIDER
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie_LIDER VIII 
 
Adresatami konkursu są osoby które spełniają następujące wymagania:
 1. w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończą nie więcej niż 35 lat,
 2. posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyli w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
 
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe
 
Środki finansowe przyznane na realizację Projektu obejmują koszty kwalifikowalne jego realizacji, w tym wynagrodzenie Kierownika Projektu (w kwocie nie wyższej niż 8.000 zł miesięcznie, z uwzględnieniem kosztów po stronie pracodawcy i pracownika), oraz wynagrodzenie członków Zespołu badawczego. O wysokości wynagrodzeń członków Zespołu badawczego każdorazowo decyduje Kierownik Projektu, uwzględniając zasady określone w regulaminie wynagradzania Jednostki, w której realizowany jest Projekt.
Okres realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wydłużenie okresu realizacji Projektu o 12 miesięcy, bez zwiększania kwoty przyznanych środków finansowych.
Szczegółowe warunki konkursu i zasady składania aplikacji w ramach programu zawarte są na stronie  http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/
 
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 1. do 13 lutego 2017 r. należy przesłać drogą elektroniczną wniosek przygotowany w systemie informatycznym SI wraz z wymaganymi załącznikami do Małgorzaty Wróbel-Meinert e-mail: malgorzata.wrobel-meinert@umed.wroc.pl, tel.: 71 784 11 16. 
 2. Wnioski wysłane po wskazanym powyżej terminie będą odsyłane wnioskodawcy ze wskazaniem terminu kolejnego konkursu.
 3. Do 28 lutego 2017 r. Recenzenci powołani przez Prorektora ds. nauki dokonają oceny merytorycznej złożonych wniosków, w tym na podstawie aktualnego badania stanu techniki.
 4. Do 3 marca 2017 r. Sekcja Projektów Naukowych przekaże Wnioskodawcom-kierownikom projektów opinię Recenzentów.
 5. W terminie od 3 marca  do 10 marca 2017 r. wnioskodawcy- kierownicy projektów dokonują ewentualnej korekty wniosków zgodnie ze wskazaniami Recenzentów.
 6. 13 marca  2017 r. termin złożenia kompletnego wniosku w Sekcji Projektów Naukowych.
Sekcja Projektów Naukowych dokonuje oceny formalnej wniosków oraz wspiera wnioskodawców w jego przygotowaniu.
 
Komplet dokumentacji obejmuje wydrukowany z systemu: wniosek w  1 egz. wraz z oświadczeniami. Wnioski muszą być kompletne czyli zawierać wszystkie niezbędne załączniki.
 1. Sekcja Projektów Naukowych przekazuje wnioskodawcy- kierownikowi projektu informację o akceptacji wniosku, co jest podstawą do  wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie informatycznym SI.
 
Do konkursu dopuszczane są jedynie te wnioski, które zostały poprawnie i terminowo złożone a mianowicie :
 1. w wyznaczonym terminie,
 2. wraz z wymaganymi załącznikami, dokumentami oraz oświadczeniami opatrzonymi właściwymi podpisami mi pieczęciami,
 3. w wersji elektronicznej w systemie SI.
 
 
Osoba do kontaktu: 
Małgorzata Wróbel-Meinert 
tel. 71 784 11 16
e-mail: malgorzata.wrobel-meinert@umed.wroc.pl 


VI edycja konkursu „DIAMENTOWY GRANT"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 16.11.2016r otworzył nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu Diamentowy Grant. Nabór wniosków będzie trwał dwa miesiące od dnia ogłoszenia konkursu tj. do 15 stycznia 2017r.
 
Adresatami konkursu są osoby wybitnie uzdolnione :

 1. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
 2. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

 

Adresaci konkursu muszą spełnić łącznie następujące warunki:

 1. nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
 2. nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
 3. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 4. prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub
  w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż:

 1. 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
 2. 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie realizującej badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.
Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany.
Dodatkowo w terminie do dnia 15 stycznia 2017r, jednostka naukowa składa informację określoną w części A załącznika nr 1 (do Rozporządzenia MNiSW z dnia 27.10.2015r w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant”) w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej.

Jeśli informacja będzie przygotowywana w formie papierowej, bardzo uprzejmie proszę o składanie jej w Sekcji Projektów Naukowych (budynek Rektoratu, pok. 20) w terminie do dnia 31 grudnia 2016r.

Informacja wysłana do Ministerstwa po terminie spowoduje, że wniosek nie będzie podleć rozpatrzeniu.
Szczegółowe warunki konkursu i zasady składania aplikacji w ramach programu zawarte są w komunikacie Ministra
Osoba do kontaktu: 
Małgorzata Wróbel-Meinert 
tel. 71 784 11 16
e-mail: malgorzata.wrobel-meinert@umed.wroc.pl 

 

 


Od 15 listopada 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. Team oraz Team-Tech.
 • TEAM - w ramach konkursu wybitni naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów zespołowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.
W programie TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy
 
 • TEAM-TECH - w ramach konkursu środki na prowadzenie projektu zespołowego będą mogli uzyskać uczeni z dowolnego kraju świata, którzy posiadają wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.
W przypadku jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programu TEAM-TECH obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera gospodarczego
 
Szczegółowe informacje o konkursach dostępne na stronie www.fnp.org.pl oraz na stronie Centrum Wspierania Nauki/Sekcja Projektów Naukowych.
 
 
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Do 6 grudnia 2016 r. należy przesłać drogą elektroniczną wniosek wraz z załącznikami, przygotowany w systemie Fundacji, dostępnym na stronie internetowej https://wnioski.fnp.org.pl/ do:
Małgorzaty Krajewskiej e-mail: malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl, Tel.: 71 784 16 66
 
2. Wnioski wysłane po wskazanym powyżej terminie będą odsyłane wnioskodawcy ze wskazaniem daty kolejnego konkursu.
 
3. do 20 grudnia 2016 r. Komisja powołana przez prorektora ds. nauki dokona oceny merytorycznej złożonych wniosków, w tym na podstawie badania aktualnego stanu techniki.
 
4. Do 23 grudnia 2016 r. Sekcja Projektów Naukowych przekaże Wnioskodawcom-kierownikom projektów opinię Komisji.
 
5. W terminie od 23 grudnia do 1 stycznia 2017 r. wnioskodawcy- kierownicy projektów dokonują ewentualnej korekty wniosków zgodnie ze wskazaniami Komisji.
 
6. 2 stycznia 2017 r.  termin złożenia kompletnego wniosku w Sekcji Projektów Naukowych.
Sekcja Projektów Naukowych dokonuje oceny formalnej wniosków oraz wspiera wnioskodawców w jego przygotowaniu.
 
Komplet dokumentacji obejmuje wydrukowany z systemu: wniosek w 1 egz. wraz z oświadczeniem wnioskodawcy.
Wnioski muszą być kompletne czyli zawierać wszystkie niezbędne załączniki.
Wydruk z systemu jest jedyną akceptowaną przez FNP wersją papierową wniosku.
 
7. Sekcja Projektów Naukowych przekazuje dokumentację do zatwierdzenia Kwestorowi oraz Prorektorowi ds. nauki.
 
8.Sekcja Projektów Naukowych przekazuje wnioskodawcy- kierownikowi projektu informację o akceptacji wniosku i wysyła dokumentację w wersji papierowej do FNP.
 
 
Do konkursu dopuszczane są jedynie te wnioski, które zostały poprawnie i terminowo złożone, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być tożsame.  Każda zmiana treści w wersji elektronicznej pociąga za sobą konieczność sporządzenia nowego wydruku wniosku. Kierownik projektu składa oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i papierowej formularza.


ONKOGRANTY 

Cel konkursu Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem.
Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem 2015-2024, których realizacja ma szansę znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projekt.
W pierwszej edycji wyłonione zostaną projekty w dwóch kategoriach:
Polityka walki z rakiem: oryginalne projekty zmian w systemie ochrony zdrowia mające na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce.
Edukacja w walce z rakiem: programy edukacyjne oraz projekty działań zwiększających zainteresowanie profilaktyką pierwotną, skoncentrowanych na pilnej potrzebie pobudzenia świadomości społecznej w obszarze zdrowia onkologicznego
Wnioskodawcy osoby lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy instytucji realizujących cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.
Okres realizacji od 1 do 6 miesięcy
Wysokość grantu od 2 000 zł do 15 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.
Termin składania wniosków 15 października 2016
· pocztą lub przesyłką kurierską – do 15 października 2016 (decyduje data wpływu wniosku) na adres Fundacji ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa
· pocztą elektroniczną do dnia15 października 2016 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) na adres mailowy onkogranty@ligawalkizrakiem
Kwalifikowalność wydatków Z grantu nie można dokonywać zakupów środków trwałych. Za kwalifikowane uznaje się wszystkie wydatki, które są
a) niezbędne do realizacji projektu,
b) zostały faktycznie poniesione w trakcie trwania projektu,
c) są udokumentowane dokumentem wystawionym na dane Wnioskodawcy lub wskazanych we wniosku członków zespołu badawczego.
Osoba do kontaktu Małgorzata Krajewska
Tel.: 71 784 16 66
e-mail: malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl
Linki  - ogłoszenie o konkursie 
-  regulamin konkursu
-  formularz wniosku

 


OPUS 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BETHOVEN 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór  wniosków w ramach konkursów Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3 oraz Beethoven 2. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów
 
 • PRELUDIUM 12 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktorA
 • OPUS 12 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • SONATA 12 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 - dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
 • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze.
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 • do 3 listopada 2016 r. należy przesłać drogą elektroniczną wniosek przygotowany w systemie OSF, dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl. do:
 
Konkursy                    Osoba do kontaktu  Telefon, e-mail
Opus 12, Preludium 12, Sonata 12  Małgorzata Kubarycz-Hoszowska tel.: 71 784 16 99
e-mail: malgorzata.kubarycz-hoszowska@umed.wroc.pl
Polonez 3, Beethoven 2  Piotr Mijalski  tel.: 71 784 00 53 
e-mail: piotr.mijalski@umed.wroc.pl
 
 
 • Wnioski wysłane po wskazanym powyżej terminie będą odsyłane wnioskodawcy ze wskazaniem daty kolejnego konkursu.
 • do 17 listopada 2016 r. Komisja powołana przez prorektora ds. nauki dokona oceny merytorycznej złożonych wniosków, w tym na podstawie aktualnego badania stanu techniki.
 • Do 21 listopada 2016 r. Sekcja Projektów Naukowych przekaże Wnioskodawcom-kierownikom projektów opinię Komisji.
 • W terminie od 21 listopada do 1 grudnia 2016 r. wnioskodawcy- kierownicy projektów dokonują ewentualnej korekty wniosków zgodnie ze wskazaniami Komisji.
 • 5 grudnia 2016 r.  termin złożenia kompletnego wniosku w Sekcji Projektów Naukowych.
Sekcja Projektów Naukowych dokonuje oceny formalnej wniosków oraz wspiera wnioskodawców w jego przygotowaniu.
Komplet dokumentacji obejmuje wydrukowany z systemu OSF: wniosek w  2 egz., oświadczenie o pomocy publicznej 2 egz., 1 egz. informacji uzupełniającej.
Wnioski muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie OSF przyciskiem Sprawdź kompletność i następnie Pokaż szczegóły). System nie zezwala na przesłanie do NCN wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub dołączone obowiązkowe załączniki.
Formularz drukuje się z systemu OSF przy użyciu przycisku Drukuj wersję do NCNWydruk ten jest jedyną akceptowaną przez NCN wersją papierową wniosku.
 
 • Sekcja Projektów Naukowych przekazuje dokumentację do zatwierdzenia Kwestorowi oraz Prorektorowi ds. nauki.
 • Sekcja Projektów Naukowych przekazuje wnioskodawcy- kierownikowi projektu informację o akceptacji wniosku i wysyła dokumentację w wersji papierowej do NCN.
Ostateczny termin przesłania wniosku w wersji elektornicznej wraz z wymaganaymi załącznikami w systemie OSF to 15 grudnia 2016 r. 
W celu przesłania wniosku należy użyć opcji Wyślij do NCN. System jest zamykany o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków. Po tym terminie wniosku nie da się ani edytować, ani wysłać do NCN drogą elektroniczną, choć możliwe jest jego wydrukowanie. Potwierdzeniem faktu, że wniosek został prawidłowo wysłany jest zmiana jego statusu w systemie zw przygotowaniu” na „wysłany”.
Do konkursu dopuszczane są jedynie te wnioski, które zostały poprawnie i terminowo złożone, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być tożsame.  Każda zmiana treści w wersji elektronicznej pociąga za sobą konieczność sporządzenia nowego wydruku wniosku. Kierownik projektu składa oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i papierowej formularza.

 


      

STYPENDIUM START 

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy.
Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.
O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich); 
 • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Co roku Fundacja przyznaje do 130 rocznych stypendiów. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł.
 
Termin składania wniosków w Centrum Wspierania Nauki 21.10.2016 r.
Osoba do kontaktu  Małgorzata Krajewska 
tel.: 71 784 16 66
e-mail: malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl
Więcej informacji  - Regulamin konkursu 
- Szczegółowe informacje o wniosku
- Strona konkursu 
- Wniosek on-line

 


Od 15 sierpnia 2016 r. do 15 października 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. First Team oraz Homing. W ramach konkursów możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team) oraz finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing).
Poniżej szczegółowe opisy nowych konkursów:
 • FIRST TEAM - w ramach konkursu wybitni młodzi naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 2 000 000 zł.
 • HOMING - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na  finansowanie przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.
Wniosek wraz ze zgodą kierownika jednostki neleży złożyć w Sekcji Projektów Naukowych w terminie do 01.10.2016r. 
W razie pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt z Małgorzatą Krajewską tel: 71-784-16-66 e-mail: malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursów Sonata Bis 6, Harmonia 8 oraz Maestro 8. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Łączny budżet dla wszystkich konkursów wynosi 170 mln zł
 
SONATA BIS 6 - Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

HARMONIA 8 - Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej.

MAESTRO 8 - Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

 1. Termin składania wniosków w ww. konkursach w NCN  to 5 wrzesień 2016 r.
 2. Wniosek o finansowanie projektu badawczego należy przygotować w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OSF) 
 3. Wniosek oraz oświadczenie o pomocy publicznej w  wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach, należy dostarczyć do Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą – Sekcja Nauki do dnia  1 marca 2016 r.
 4. Do wniosku załączona powinna być „informacja uzupełniająca” wygenerowana z systemu OPI, udostępniana po wydrukowaniu ostatecznej wersji wniosku.
 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (po otrzymaniu informacji o uzyskaniu wymaganych podpisów) należy wysłać do 15 marca 2016 r. w formie elektronicznej w systemie OSF. Wniosek uznany jest za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie zostanie zmieniony na „wysłany”.
 6. Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCN

              
             
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”,  w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.
 
Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.
 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 400 000 000 PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 8 000 000 PLN.          

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. (do godz. 16:00).    

Zgodnie z porocedurą realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej przed przystąpieniem do konkursu należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody kierownika jednostki na pzystąpienie do konkursu. Wniosek proszę złożyć w Sekcji Nauki w terminie do 15.07.2016r. W razie pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt z Małgorzatą Krajewską tel: 71-784-16-66 e-mail: malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl

 


Konkurs Fundacji Polpharmy 

Fundacja Polpharma otwiera XV edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Tematem tej edycji są  „Testy diagnostyczne i metody oznaczania biomarkerów w medycynie i farmacji”.
O grant mogą ubiegać się młodzi naukowcy, zgodnie z przyjętą  w ustawie  z 15.01. 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, definicją młodego naukowca.
Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy:FundacjaXVkonkurs@polpharma.com i pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa do dnia 1 czerwca 2016 r. – liczy się data stempla pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji
 
Naukowa Fundacja Polpharmy założona w 2001 roku przez Polpharmę SA jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Fundacja inicjuje i finansuje badania w dziedzinie medycyny i farmacji. Corocznie organizuje konkurs na najlepsze  projekty badawcze z tego zakresu. Dotychczas odbyło się 14 edycji konkursu, w których granty wartości ponad 17 mln zł otrzymały 64 zespoły badawcze.
 Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Dziale Nauki w terminie do23.05.2016r. 
W razie pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt z Małgorzatą Krajewską tel: 71-784-16-66 e-mail: malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl

 


Opus 11, Preludium 11, Sonata 11 

Od 15 marca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 11, Preludium 11, Sonata 11, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami łączny budżet konkursów wynosi 300 mln zł.
 
OPUS 11 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 11 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 200 mln zł.
 
PRELUDIUM 11 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
 • 50 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 100 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 150 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 11 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.
 
SONATA 11 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
 
 1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego należy przygotować w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OSF) 
 2. Wniosek oraz oświadczenie o pomocy publicznej w  wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach, należy dostarczyć do Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą – Sekcja Nauki do dnia  1 czerwca 2016 r.
 3. Do wniosku załączona powinna być „informacja uzupełniająca” wygenerowana z systemu OPI, udostępniana po wydrukowaniu ostatecznej wersji wniosku.
 4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (po otrzymaniu informacji o uzyskaniu wymaganych podpisów) należy wysłać do 15 czerwca 2016 r. w formie elektronicznej w systemie OSF. Wniosek uznany jest za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie zostanie zmieniony na „wysłany”.
 5. Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCN

Konkurs Powroty 

Od 1 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu Powroty. W ramach naboru wniosków możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej. Budżet konkursu wynosi 4 000 000 zł.
 
 • POWROTY - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowanie innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje zorganizowanie w 2016 r. dwóch naborów wniosków w ramach programu Powroty. Druga edycja konkursu prowadzona będzie w terminie od 15 września 2016r. do 15 października 2016r. 
 
Wniosek wraz ze zgodą kierownika jednostki neleży złożyć w Sekcji Nauki w terminie do 31.03.2016r. 
W razie pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt z Małgorzatą Krajewską tel: 71-784-16-66 e-mail: malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl
 

First Team oraz Homing

Od 15 lutego 2016 r. do 24 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszej edycji nowych konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. First Team oraz Homing. W ramach konkursów możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team) oraz finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing).
 • FIRST TEAM - w ramach konkursu wybitni młodzi naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 2 000 000 zł.
 • HOMING - w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na  finansowanie przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje zorganizowanie dwócg edycji naboru wniosków w ramach konkursów First Team oraz Homing w 2016 r. Poniżej szczegółowe terminy naborów:
 
Rozpoczęcie naboru wniosków  Zakończenie naboru  wniosków
15.02.2016 r 24.03.2016 r.
15.08.2016 r. 15.10.2016 r. 

 

Wniosek wraz ze zgodą kierownika jednostki neleży złożyć w Sekcji Nauki w terminie do 11.03.2016r. W razie pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt z Małgorzatą Krajewską tel: 71-784-16-66 e-mail: malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl

 


Konkurs TEAM i TEAM-TECH

Od 5 lutego 2016 r. do 15 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszej edycji nowych konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. Team oraz Team-Tech. W ramach obu programów możliwe będzie uzyskanie środków rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.
 • TEAM - w ramach konkursu wybitni naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów zespołowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.
 • TEAM-TECH - w ramach konkursu środki na prowadzenie projektu zespołowego będą mogli uzyskać uczeni z dowolnego kraju świata, którzy posiadają wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje zorganizowanie trzech edycji naboru wniosków w ramach konkursów Team oraz Team-Tech. Dwa pierwsze nabory zostaną zorganizowane w 2016 r. Ostatni nabór ruszy na przełomie  2016 r. i 2017 r. Poniżej szczegółowe terminy naborów.
Rozpoczęcie naboru wniosków  Zakończenie naboru  wniosków
5.02.2016 r. 15.02.2016 r.
15.05.2016 r. 30.06.2016 r.
15.11.2016 r.  15.01.2017 r.

 

Zgodnie z zapowiedziami nabory wniosków w ramach konkursów Homing oraz First Team zostanie uruchomiony 15 lutego 2016 r. Wnioski do konkursu Powroty będzie natomiast można składać od 1 marca 2016 r. 
 

Wniosek wraz ze zgodą kierownika jednostki neleży złożyć w Sekcji Nauki w terminie do 01.03.2016r. W razie pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt z Małgorzatą Krajewską tel: 71-784-16-66 e-mail: malgorzata.krajewska@umed.wroc.pl

 


VII konkurs w Programie LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Program adresowany jest do osób, które:

1.    do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy obliczaniu wieku odejmuje się udokumentowane okresy korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem, tj. macierzyńskich, ojcowskich lub wychowawczych, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),
2.    posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku (5-letni okres liczony od daty obrony doktoratu do daty ogłoszenia konkursu, może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy) lub ukończone studia II stopnia (posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny),
3.    są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
4.    dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
5.    pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
6.    posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
 

Termin naboru wniosków: 14.01.2016 r. – 14.03.2016 r.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania w tym również regulamin konkursu wraz z załącznikami, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej
 


Granty Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4 oraz Tango 2 (wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju). Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemiewww.osf.opi.org.pl oraz w wersji papierowej upływa 15 marca 2016 r. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 105 000 000 zł.
ETIUDA 4
 - Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2016 r.
FUGA 5 - Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień naukowy doktora. Wnioski mogą składać także osoby, które do 30 czerwca 2016 r. uzyskają stopień doktora.

SYMFONIA 4 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Zgłoszony wniosek musi przewidywać realizację projektu badawczego, który będzie obejmował przynajmniej dwa spośród trzech wymienionych obszarów badawczych: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; Nauki Ścisłe i Techniczne; Nauki o Życiu.
TANGO 2 - celem konkursu jest wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

Termin składania wniosków w ww. konkursach w NCN  to 15 marzec 2016 r.
Wniosek o finansowanie projektu badawczego należy przygotować w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OSF) 
Wniosek oraz oświadczenie o pomocy publicznej w  wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach, należy dostarczyć do Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą – Sekcja Nauki do dnia  1 marca 2016 r.
Do wniosku załączona powinna być „informacja uzupełniająca” wygenerowana z systemu OPI, udostępniana po wydrukowaniu ostatecznej wersji wniosku.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (po otrzymaniu informacji o uzyskaniu wymaganych podpisów) należy wysłać do 15 marca 2016 r. w formie elektronicznej w systemie OSF. Wniosek uznany jest za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie zostanie zmieniony na „wysłany”.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCN
 


V edycja Programu Ministra: „DIAMENTOWY GRANT"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14.12.2015 .r otworzyło nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Diamentowy Grant. Nabór wniosków będzie trwał dwa miesiące od dnia ogłoszenia konkursu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu "Diamentowy Grant" adresatami konkursu są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1.  nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
 2.  nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
 3.  posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 4.  prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lubw przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.
 5. w roku ogłoszenia konkursu ukończyły studia pierwszego stopnia lub ukończyły trzeci roku jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty roku jednolitych studiów magisterskich. 

 
Do konkursu można zgłaszać projekty zgodnie z zasadą, że koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:

 • 180 000 zł dla nauk: humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
 • 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych oraz nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą przekroczyć 2 500 zł miesięcznie. Zgłaszany projekt nie będzie mógł trwać dłużej niż 48 miesięcy.
Szczegółowe warunki konkursu i zasady składania aplikacji w ramach programu zawarte są w komunikacie Ministra, opublikowanym pod adresem MNSiW:http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-v-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu "Diamentowy Grant
Wnioski o finansowanie projektu  należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie http://osf.opi.org.pl.
Wniosek składa kierownik jednostki naukowej (określonej w art. 2 ust. 9 pkt. a-d ustawy z 30.04.2010r o zasadach finansowania nauki Dz. U. z 2014r poz. 1620 oraz 2015r poz. 249 i 1268), posiadająca kategorię naukową A+, A lub B.
Dodatkowo w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu, jednostka naukowa składa informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej. Informacja wysłana po terminie powoduje, że wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
 


Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Od 2 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.

Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.
Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;
 • udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;
 • inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.
Wniosek o stypendium dla młodego naukowca skaładany jest przez wydział, na którym zatrduniony jest młody naukowiec, po wydaniu opinii przez radę wydziału. 
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. 
Wnioski o stypendia należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), dostępnym od 2 stycznia 2016 r. na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.
Szczegółowe informacje na stornie MNISW

 


1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs ZIT WrOF

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz Gmina Wrocław w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 4 240 500 PLN.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

 • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.
Preferencję uzyskają projekty:

 • których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;
 • realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;
 • realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;
 • projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom, bez względu na jego wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 1 000 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015 r.) alokacja w PLN wynosi 4 240 500 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty na obszarze ZIT WROF w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków ZIT WROF czy horyzontalnych.

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Wniosek o dofinansowanie będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji System Oceny i Naboru Wniosków dostępnej na stronie.
Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.
Wnioski o dofinansowanie muszą być podpisane w ePUAP albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ten jest obligatoryjny.
Wypełniony wniosek o dofinansowanie musi zostać podpisany elektronicznie Użycie opcji „złóż wniosek” spowoduje wysłanie podpisanego wniosku do DIP.

Termin:
Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.2, Podziałania 1.2.2, Schematu 1.2 B trwa 8 dni kalendarzowych. Przewidziany termin przeprowadzenia naboru wniosków (rejestracji wniosków o dofinansowanie) odbywać się będzie w terminie: od godz. 8.00 30.11.2015r. do godz. 15.00 07.12.2015r.
Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016r.
Więcej informacji: 


Otwarty konkurs horyzontalny 1.2.1 A na wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dotyczących wsparcia dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:
a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)
Projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
W ramach wsparcia finansowany może być cały procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.
Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:
- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
- innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
- opracowaniu linii pilotażowych,
- opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
- ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)
Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.
Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej ,
• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
• wzornictwa przemysłowego,
• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:
- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;
- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;
- realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;
- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi –w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 25 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
Wsparcie udzielane będzie beneficjentom, bez względu na jego wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Wniosek o dofinansowanie będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji System Oceny i Naboru Wniosków dostępnej na stronie.
Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.

Wnioski o dofinansowanie muszą być podpisane w ePUAP albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ten jest obligatoryjny. Wypełniony wniosek o dofinansowanie musi zostać podpisany elektronicznie Użycie opcji „złóż wniosek” spowoduje wysłanie podpisanego wniosku do DIP.

Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.2 Schematu 1.2A trwa 8 dni kalendarzowych. Przewidziany termin przeprowadzenia naboru wniosków (rejestracji wniosków o dofinansowanie) odbywać się będzie od godz. 8.00 30.11.2015r. do godz.15.00 07.12.2015r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016r.

 Więcej informacji:


Do 2 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Budżet konkursu wynosi 605 000 000 euro.
Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu ERC Consolidator Grant.
Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom.
Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.
Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 000 000 euro. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro.
Wnioskodawca: Osoba, która uzyskała swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.
Strona internetowa konkursu ERC Consolidator Grant
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków 2015/2016 w konkursach organizowanych przez European Research Council.
 


PO IR: Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2015)

Od 21 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2015). Budżet konkursu wynosi 200 000 000 zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

 1. co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz

 2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 000 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w:


750 mln zł na wsparcie ambitnych projektów B+R, konkurs dedykowany dla dużych firm w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”.

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój -  mającego  na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w ich działalności gospodarczej. W ślad za uruchomionym w kwietniu tego roku konkursem „szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw NCBR oferuje atrakcyjny mechanizm finansowania prac B+R także dużym przedsiębiorstwom.
Budżet ogłoszonego konkursu to 750 mln złotych. Jego adresatami są duże przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu to 12 mln zł. 
Podwykonawcą w projekcie może być uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac rozwojowych, służących rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się  w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Ważnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest elektroniczny system naboru wniosków. NCBR rozpocznie ich przyjmowanie 14 października 2015 roku.


Granty Narodowego Centrum Nauki

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, że Rada Narodowego Centrum Nauki działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.) ogłosiła nowe konkursy na finansowanie projektów badawczych:
 • OPUS 10 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 10 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 • SONATA 10 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

Termin składania wniosków w ww. konkursach w NCN  to 15 grudnia 2015 r.
 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego należy przygotować w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OSF
Wniosek oraz oświadczenie o pomocy publicznej w  wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach, należy dostarczyć do Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą – Sekcja Nauki do dnia  4 grudnia 2015 r.
Do wniosku załączona powinna być „informacja uzupełniająca” wygenerowana z systemu OPI, udostępniana po wydrukowaniu ostatecznej wersji wniosku.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (po otrzymaniu informacji o uzyskaniu wymaganych podpisów) należy wysłać do 15 grudnia  2015 r. w formie elektronicznej w systemie OSF. Wniosek uznany jest za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie zostanie zmieniony na „wysłany”.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCN
 

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

Do 30 października 2015 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.
Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich); 
 • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe)

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Wybrani laureaci konkursu Start będą mieli możliwość odbycia jednego lub dwóch wyjazdów studyjnych do zagranicznych ośrodków badawczych. Celem wyjazdów jest nawiązanie współpracy oraz poznanie metod pracy badawczej w wizytowanych ośrodkach. W celu uzyskania środków na wyjazdy studyjne, należy zgłosić chęć odbycia takiego wyjazdu już na etapie składania wniosku o stypendium.

Nabór wniosków rozpocznie się w połowie września 2015 r. Szczegółowe informacje na stronie konkursu Start 2016


Nabór wniosków na  III Konkurs STRATEGMED

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił otwarcie  naboru wniosków w III konkursie w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED”.
Nabór wniosków prowadzony jest w elektronicznym systemie OSF.
od 15 września do 26 października 2015 r. (do godziny 16:00).
 
Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

 1. kardiologii i kardiochirurgii

 2. onkologii

 3. neurologii i zmysłach

 4. medycynie regeneracyjnej  

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 115 mln PLN.
Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej. 

 


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu pn. „Iuventus Plus”

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze planowane do realizacji przez młodych naukowców w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z  2015 r. poz. 249), jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego w 2014 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „wykazem czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach naukowych.

Okres realizacji projektu badawczego nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Maksymalne dofinansowanie ze środków finansowych na naukę nie może przekroczyć kwoty 300 000 złotych.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF” na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej.

 


OTWARCIE  KONKURSU W RAMACH PROGRAMU SEKTOROWEGO: „INNOMED - Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU  jako Instytucja Pośrednicząca dla
Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”,  ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”.
w terminie: od 1 września do 1 października 2015 r.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP. Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 1 września 2015 r.
 
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty:
1) Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu albo
2) Konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

 

Budżet i poziom dofinansowania:
Indykatywny budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie Projektów wyłonionych w konkursie Programu sektorowego INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”, wynosi 95 000 000 PLN.

Wysokość wsparcia:
Minimalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 1 000 000 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 10 000 000 PLN.
 

Zakres merytoryczny konkursu 2/1.2/2015/POIR

1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE W ONKOLOGII

I. BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTÓW LECZNICZYCH W ONKOLOGII
         a) Metody, narzędzia i procesy prowadzące do uzyskania produktów leczniczych w  chorobach nowotworowych (leki chemiczne, biologiczne, biopodobne, innowacyjne, generyczne).
         b) Nowe substancje czynne, nowe technologie otrzymywania substancji czynnych, nowe zastosowania znanych substancji czynnych i kombinacji substancji czynnych z zastosowaniem w terapii chorób                              nowotworowych.
         c) Nowe formy, postaci leków, zarówno jednoskładnikowych jak i wieloskładnikowych w chorobach nowotworowych.
         d) Opracowanie innowacyjnych formulacji, nanostruktur, nośników dla leków stosowanych w terapii chorób nowotworowych.
         e) Technologie ukierunkowane na uzyskanie efektu kontrolowanego podawania,   uwalniania lub dostarczania substancji leczniczej w farmakoterapii chorób nowotworowych.
         f) Metody ukierunkowane na poprawę farmakodynamiki leku (obniżenie dawki przy osiągnięciu analogicznego efektu terapeutycznego) i farmakokinetyki w farmakoterapii chorób nowotworowych.
        g) Technologie ukierunkowane na obniżenie kosztów lub zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i skuteczności terapii chorób nowotworowych, nowe technologie zwiększające  prawdopodobieństwo stosowania się pacjentów do zaleceń lekarza (ang.: compliance).
 
Obszar obejmuje badania do fazy przedklinicznej włącznie.

II. TECHNOLOGIE, URZĄDZENIA I WYROBY MEDYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
a) Rozwój, projektowanie, wdrażanie i produkcja innowacyjnych urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, służących do prowadzenia lub wspomagania terapii lub diagnostyki medycznej, mających na celu: realizację nowych form terapii lub diagnostyki, poprawę skuteczności terapii lub diagnostyki, ograniczenie skutków ubocznych terapii, obniżenie kosztów terapii lub diagnostyki zmniejszenie skutków ograniczeń funkcjonalnych. Obszar obejmuje urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne z wyłączeniem rehabilitacyjnych i kompensacyjnych.
 
2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA, W TYM TERAPIA SPERSONALIZOWANA W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH

I. MARKERY/TESTY
Opracowanie innowacyjnych i skutecznych metod diagnostyki chorób nowotworowych:
         a) Markerów/testów wczesnego wykrywania predyspozycji do wystąpienia chorób nowotworowych umożliwiających postępowanie zapobiegające rozwojowi choroby lub opóźniające jej wystąpienie lub spowalniające/łagodzące jej przebieg.
         b) Markerów/testów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych umożliwiające odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia.
         c) Markerów/testów umożliwiające prowadzenie spersonalizowanej terapii chorób nowotworowych.
 
Konieczne jest wykazanie wstępnych wyników wskazujących na celowość dalszych prac. Warunkiem wstępnym opracowania nowych testów diagnostycznych jest identyfikacja nowatorskich biomarkerów chorób nowotworowych w oparciu o badania Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 INNOMED Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
przeprowadzone w dobrze scharakteryzowanych grupach osób (np. z predyspozycją do choroby lub we wczesnej fazie choroby). Projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na opracowanie na potrzeby wdrożenia w obszarze „Diagnostyka" obejmują nowe czułe i specyficzne markery, walidację już zidentyfikowanych markerów związanych z chorobami nowotworowymi w dużych populacjach grup ryzyka i/lub populacji ogólnej. Postęp w rozwoju nowych metod diagnostyki chorób nowotworowych jest oparty o nowe modele badawcze oraz o innowacyjne technologie szczególnie o charakterze wielkoskalowym oparte na genomice, transkryptomice, epigenomice, proteomice, metabolomice. Wynikiem realizowanych działań powinno być wprowadzenie na rynek lub przygotowanie do takiego wprowadzenia nowych markerów/testów diagnostycznych, wyrobów medycznych, skuteczniejszych algorytmów diagnostycznych lub walidacja już istniejących metod i testów.

II. NOWE CELE PREWENCYJNE I/LUB TERAPEUTYCZNE W TERAPII CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Innowacyjna i skuteczna terapia celowana chorób nowotworowych powinna opierać się na opracowaniu i wdrożeniu:
         a) Nowych terapii w chorobach nowotworowych opartych o produkty lecznicze (leki chemiczne, biologiczne, biopodobne, innowacyjne, generyczne) lub ich kombinacje oraz takie, które wykorzystują nowe formulacje.
         b) Schematów postępowania przy doborze i walidacji skuteczności terapeutycznej cząstki chemicznej do zastosowań w terapii chorób nowotworowych.
         c) Protokołów monitorowania i oceny skuteczności działania terapeutycznego np. na modelach linii komórek własnych pacjenta w chorobach nowotworowych.
 
Warunkiem zaproponowania i przygotowania do wdrożenia terapii celowanej jest możliwie pełna identyfikacja podłoża choroby np. podłoża genetycznego, metabolicznego itp., jak również możliwości predykcji i oceny skuteczności zaproponowanej terapii na modelach linii komórkowych, bakterii czy in silico z jednoczesną możliwością oceny skuteczności i stabilności zaproponowanej terapii. Opracowanie i wdrożenie nowych o unikalnym znaczeniu terapii celowanych, również terapii łączonych dających możliwości poprawy jakości życia pacjenta w chorobach współwystępujących z jednoczesną oceną jej skuteczności, monitorowania i zmiany w trakcie prowadzenia terapii.

3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO ZASTOSOWAŃ W ONKOLOGII

I. TECHNOLOGIE WYTWARZANIA LEKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH, W TYM LEKÓW BIOPODOBNYCH I BIOBETTER DO TERAPII CHORÓB NOWOTWOROWYCH
         a) Metody przeprowadzania procesu produkcyjnego, opracowywania nowych metod produkcji leków biotechnologicznych w tym leków biopodobnych i biobetter, czyli produktów wytwarzanych przy wykorzystaniu organizmów żywych (do zastosowania w leczeniu chorób nowotworowych).
         b) Nowe, innowacyjne, ulepszone technologie: przechowywania (biobanki) wyselekcjonowanych klonów linii komórkowych wzorcowych (master clone) oraz  produkcyjnych (working clone) biokatalizy, fermentacji, oczyszczania, filtracji,    pakowania, przechowywania i badania jakościowego leków biologicznych (do zastosowania w leczeniu chorób nowotworowych).
 
II. INNOWACYJNE PRODUKTY GENERYCZNE ORAZ INNOWACYJNE WYROBY MEDYCZNE W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
         a) Opracowanie technologii wytwarzania „innowacyjnych" produktów generycznych oraz  innowacyjnych wyrobów medycznych do zastosowania w leczeniu chorób nowotworowych.
         b) Metody implementacji nowoczesnych technologii produkcyjnych oraz poprawa  formulacji skutkująca zmianą właściwości farmokodynamicznych i farmakokinetycznych produktów stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych.
         Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 INNOMED Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
         c) Wytwarzanie preparatów w oparciu o nowoczesne technologie farmaceutyczne  wykorzystywanych w terapii chorób nowotworowych.
         d) Nowe technologie dostarczania substancji aktywnych do organizmu pacjenta, w tym wykorzystanie nowoczesnych nośników w terapii chorób nowotworowych.
         e) Technologie modyfikowanego uwalniania substancji aktywnych w terapii chorób nowotworowych.
         f) Technologie wytwarzania różnych form produktów z wykorzystaniem nowoczesnych formulacji w terapii chorób nowotworowych.
         g) Wytwarzanie innowacyjnych produktów przy wykorzystaniu znanych substancji czynnych w terapii chorób nowotworowych.
 
III. PRODUKTY LECZNICZE TERAPII ZAAWANSOWANYCH (ATMP) ORAZ
BIOLOGICZNE (KOMÓRKI, BANKI KOMÓREK ITP.) W TERAPII CHORÓB NOWOTWOROWYCH
         a) Produkty biologiczne w terapii chorób nowotworowych: między innymi innowacyjne zastosowania produktów białkowych (np. cytokiny, chemokiny), hormony, przeciwciała, wektory genowe, wirusy).
         b) Ludzkie komórki somatyczne z przeznaczeniem do terapii przeciwnowotworowej.
         c) Opracowania wytwarzania produktów leczniczych/urządzeń dla potrzeb medycyny spersonalizowanej w chorobach nowotworowych.
         d) Wykorzystanie systemów biologicznych (w tym np. zmodyfikowanych mikroorganizmów, linii komórkowych) do otrzymywania nowych leków, szczepionek oraz  rozwiązań terapeutycznych (np. terapii komórkowych i terapii genowych) w terapii          chorób nowotworowych.
 
Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122015innomed/
Uprzejmie prosimy o przekazywanie do Sekcji Nauki (do Pani Małgorzaty Krajewskiej Tel. 71 784 16-66) dokumentacji w terminie do dnia 18 września 2015 roku. 

 


 

III EDYCJA KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁOSIŁ TRZECI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED. 

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

1. kardiologii i kardiochirurgii
2. onkologii
3. neurologii i zmysłach
4. medycynie regeneracyjnej

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 115 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl i otwarty będzie 15 września b.r.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob...
 


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, że Rada Narodowego Centrum Nauki działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.) ogłosiła nowe konkursy na finansowanie projektów:

MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5.

MAESTRO 7  na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;

HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków w NCN to 15 września 2015 r.

Wniosek  w  wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach, należy dostarczyć do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą – Sekcji Nauki najpóźniej do dnia  7 września 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.ncn.gov.pl


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otwiera konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły nabór  wniosków na dwa konkursy realizowane w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  "Projekty B+R przedsiębiorstw".
 • Konkurs 1/1.1.1/2015 (link)
 • Konkurs 1/1.1.2/2015 (link)

Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej NCBIR: www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/