Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
 

 1. Komputerowy system wspomagania decyzji przy prognozowaniu postępu włóknienia wątroby u chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby.
 1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc – zastosowanie metaboliki jako narzędzia wspomagającego diagnostykę kliniczną.
 1. Polimorfizm genu receptora CNR1 a predyktory chorób układu krążenia u kobiet z zespołem wielotorbielowych jajników
 1. Porównanie metod ekspansji komórek CIK w aspekcie immunoterapii po transplantacji komórek hematopoetycznych  u dzieci
 1. Ocena możliwości wykorzystania wybranych implantów biomateriałowych jako pomostu dla regenerujących włókien nerwowych rdzenia kręgowego. Badanie na modelu urazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego ogona gekona (Eublepharis macularius)
 1. Polimorfizm genów kodujących transporter serotoniny , hydroksylazę tryptofanu 2 oraz receptor serotoniny 5-HT1A na nasilenie objawów depresyjnych w trakcie leczenia interferonem alfa i ryboflawiną pacjentów  z przewlekłym WZW C
 1. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji studentów uczelni wyższych we Wrocławiu
 1. Wpływ polimorfizmów genu receptora witaminy D (VDR) oraz polimorfizmów genu receptora wapniowego (CASR) na przebieg Choroby Alzheimera.
 1. Ocena angiogenezy i limfangiogenezy oraz ekspresji angiotensyny II typu 1 i 2 (AT1R i AT2R) u chorych z ziarniakiem grzybiastym.
 1. Rola zmienności genetycznej cyklu metabolicznego grup jednowęglowych w etiologii zespołu metabolicznego u pacjentów chorych na schizofrenie”.
 1. Badanie mediatorow świądu w liszaju płaskim”.
 1. Badanie nad zastosowaniem glejowych komórek węchowych w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi.”

 
 
 
Wydział Lekarski
 

 1. Znaczenie ekspresji izoformyMT-3 melationeiny w rakach przewodowych gruczołu sutkowego.
 1. Ocena aktywności czynników transkrypcyjnych i stężenia wybranych cytokin u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów o niekorzystnych czynnikach rakowniczych
 1. Wpływ sieci większej (omentum majus) na redukcje biofilmu bakteryjnego in vitro na implantach z różnych allomateriałów u szczurów laboratoryjnych
 1. Ocena aktywności biologicznej pochodnych betuiny i kwasu betulinowego w badaniach in vitro  na keratynocytach prawidłowych oraz nowotworach wywodzących się z keratynocytów
 1. Rola wybranych białek regulatorowych w odpowiedzi komórki nowotworowej na terapię fotodynamiczną
 1. Rola ekspresji Nogo-B oraz jego receptora NgBr w rozwoju  progresji nowotworów złośliwych gruczołu piersiowego
 1. Wpływ wybranych toksyn roślinnych i thiomerosalu na prądy GABAergiczne w hodowanych komórkach nerwowych hipokampa szczura
 1. Badanie roli poszczególnych miejsc wiążących agonistę w kontekście mechanizmów aktywacji i modulacji receptora GABAA w modelu rekombinowanych konkatamerów
 1. Mechanizmy molekularne udziału metaloproteinaz w plastyczności synaptycznej w hipokampie
 1. Udział czynników genetycznych w etiopatogenezie zarośnięcia przełyku
 1. Rola białka Nogo-B i jego receptora w rakach niedrobnokomórkowych płuc
 1. Konstrukcja bibliotek peptydowych i badania metabolomiczne jako narzędzia w diagnostyce nowotworów tarczycy
 1. Znaczenie reakcji wybranych genów wczesnej embriogenezy w etiopatogenezie wrodzonego zrośnięcia przełyku
 1. Aktywność układu JAK/STAT oraz NF-kB u chorych na zesztywniające zapalenie kręgosłupa.
 1. Badania doświadczalne układu powięziowego człowieka na poziomie biomechanicznym i ultrastrukturalnym w aspekcie poszukiwania nowych algorytmów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
 1. Znaczenie polimorfizmów genów kodujących TNF alfa, TNFR1, TNFR2,TRAF1, TRAF6 i TACE oraz parametrów klinicznych i biomarkerów w efektywności terapii inhibitorami TNF alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
 1. Identyfikacja biomarkerów raka jelita grubego przy użyciu technik spektroskopii masowej.
 1. Charakterystyka zmian morfologii i funkcji limfocytów T CD4+ pod wpływem swoistej immunoterapii w alergii na roztocze kurzu domowego.
 1. Zmiany w środowisku wiejskim i ich wpływ na częstość występowania chorób alergicznych na obszarach wiejskich w Polsce.
 1. Midkina, multipotencjalna cytokina w nieswoistych zapaleniach jelit (choroba Crohn’a i wrzodziejące zapalenie jelita gubego) – udział w patogenezie i regeneracji, potencjał diagnostyczny i terapeutyczny.
 1. Badanie skuteczności reakcji fotodynamicznej wspomaganej elektroporacją na ludzkich komórkach nowotworowych wrażliwych i opornych na chemioterapię.
 1. Znaczenie skóry w patogenezie nadciśnienia tętniczego u człowieka.
 1. Struktury ologosacharydowe glikoprotein plazmy nasienia: zastosowanie spektrometrii masowej i interakcji z lektynami do oceny znaczenia nieprawidłowych struktur cukrowych w etiologii niepłodności męskiej.
 1. Poszukiwanie molekularnych podstaw dla terapeutycznego wykorzystania sygnału histaminowego i receptorów histaminowych H1R,H2R oraz H4R w przebiegu przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit.
 1. Zastosowanie metod molekularnych w celu identyfikacji i charakterystyki mikrosporydiów u pacjentów immunokompetentnych i leczonych immunosupresyjnie z chorobami nerek oraz oceny wpływu wybranych leków na proces inwazji mikrosporydiów w badaniach in vitro.
 1. Ekspresja kinazy pirogronianowej w rakach jajnika.
 1. Znaczenie prognostyczne ekspresji SOX w rakach jajnika.
 1. Identyfikacja i analiza ilościowa różnych końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE) w surowicach pacjentów chorych na miażdżycę, bądź cukrzycę typu II lub na miazdżycęw przebiegu cukrzycy typu II
 1. Immunoterapia jadem owadów błonkoskrzydłych jako model do badań nad epigenetycznymi mechanizmami immunotolerancji indukowanej w trakcie immunoterapii swoistym alergenem
 1. Analiza ekspresji wybranych genów zaangażowanych w proces autofagii w guzach nowotworowych jelita grubego

Wydział Farmacji
 

 1. Izolacja i charakterystyka receptora hemoglobiny hepatocytów
 1. Synteza i badania biologicznie nowych izoksali o spodziewanych właściwościach immunorestytucyjnych.
 1. Metabolity fenylopropanowe i terpenowe w kulturach in vitro Agastache rugosa- cennej dalekowschodniej rośliny leczniczej.
 1. Kardioprotekcyjny wpływ synergizmy inhibitorów modyfikacji potranslacyjnych łańcuchów lekkich miozyny (MLC1, MLC2) oraz inhibitorów metaloproteinazy 2 macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-2) na funkcjonowanie serca uszkodzonego w wyniku I/R.
 1. Wpływ narażenia na ksenobiotyki dymu tytoniowego na profil białkowy i transport żelaza we krwi kobiet ciężarnych.
 1. Rola związków polifenolowych w aktywności antyoksydacyjnej i przeciwzapalnej in vitro garbnikowych surowców leczniczych pochodzenia chińskiego.

 
 
Wydział Lekarsko- Stomatologiczny
 

 1. Badania (modelowe, kliniczne) procesów adaptacyjnych powstałych pod wpływem sił wywieranych przez aparat ortodontyczny na aparat zawieszeniowy zębów i kości wyrostka zębodołowego u pacjentów z ubytkami powstałymi w przebiegu chorób przyzębia.
 1. Optymalizacja odbudowy ubytku próchnicowego.

 
 
 
Wydział Nauk o Zdrowiu
 

 1. Komputerowy system analizy zmiennych klinicznych i biomarkerów do programowania rokowania krótko i długoterminowego w populacji chorych z ostrą niewydolnością serca.
 1. Ocena wpływu stymulacji zewnątrzustrojową falą uderzeniową na zjawiska termiczne oraz elektrofizjologiczne mięśni porażonych spastycznie po udarze niedokrwiennym mózgu.”
 1. Wpływ ustawienia miednicy oraz napięcia mięśni synergistycznych na aktywność bioelektryczną mięśni dna miednicy”.
 1. Psychologiczne i kliniczne uwarunkowania niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych z niewydolnością serca i jego wpływ na progresję choroby.
 1. Niedobór żelaza a dysfunkcje mięśni szkieletowych w niewydolności serca