INFORMACJE OGÓLNE

Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Młody naukowiec - osoba prowadząca działalność badawczo rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym,  udzielonym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

Wniosek o przyznanie dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców podlega ocenie merytorycznej zespołu, który dokonuje analizy planowych do realizacji zadań, a w przypadku  jednostek, które otrzymały dotację w roku poprzednim również prawidłowości wydatkowania wcześniej przyznanych środków finansowych oraz efektów osiągniętych z wykorzystania środków z dotacji.

Prorektor ds. Nauki ogłasza konkurs raz w roku. Rozdział środków na zadania służące młodym naukowcom odbywa się na podstawie w/w regulaminu.

AKTUALNY KONKURS - 2018 r.

Informujemy, że Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Piotr Ponikowski ogłosił w dniu 30 października 2017 r. nowy konkurs na projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w UMW.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie zapraszamy do składania wniosków w wersji papierowej do Centrum Wspierania Nauki w terminie do 30 listopada 2017 r. na formularzach dostępnych poniżej. Wnioski w postaci elektronicznej należy przesłać po ich pisemnym zatwierdzeniu przez kierownika projektu w formacie .doc. Do konkursu przyjmuje się wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wymagania określone w regulaminie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu dla Młodych Naukowców - część 1
Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu dla Młodych Naukowców - część 2

Dokumentacja konkursowa:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Zarządzenie Rektora 29/XV R/2017
  3. Regulamin finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestnikó studiów doktoranckich w UMW
  4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego dla młodych naukowców - część I
  5. Wniosek o finansowanie projektu badawczego dla młodych naukowców - część II
  6. Instrukcja wypełniania Wniosku o finansowanie projektu badawczego dla młodych naukowców
  7. Oświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
  8. Oświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim
  9. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
  10. Inne formularze

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Magdaleną Jakubowicz (e-mail: magdalena.jakubowicz@umed.wroc.pl , tel. 71 784 16 66).