Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy UWERTURA 3, SONATINA 3 oraz ETIUDA 7.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy SONATINA 3, UWERTURA 3 i ETIUDA 7. W ramach tych konkursów naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich oraz staży zagranicznych. Łączny budżet konkursów wynosi 56 mln zł.
 

SONATINA 3 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych, a także otworzyć im perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu w zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji projektów badawczych to 24 lub 36 miesięcy, natomiast czas trwania stażu zagranicznego to od 3 do 6 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł. Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3

UWERTURA 3 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Naukowcy chcący ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest doskonałą okazją do zdobycia cennego doświadczenia. W okresie 18 miesięcy od zakończeniu stażu badacz jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Czas trwania stażu to co najmniej 3, a maksymalnie 6 miesięcy. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 1 mln zł. Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3

ETIUDA 7 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpoczyna się 1 października 2019 r. Dodatkowo w ramach grantu można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł. Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7

Osoby zainteresowane uczestnictwem w jednym z powyżej wskazanych konkursów zobowiązani są dostarczenia opracowanych wniosków droga elektroniczną do Centrum Wspierania Nauki (e-mail: spk@umed.wroc.pl) do dnia 18 lutego 2019 r. celem oceny poprawności formalnej przygotowanego wniosku oraz uzyskania stosownych zgód wewnętrznych. Ostateczny termin przesłania wniosku do NCN-u upływa z dniem 15 marca 2019 r., a wyniki konkursów znane będą jesienią 2019 r.