Nagroda Naukowa im. Jana Steffena 2020

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii nauk informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie Nagrody Naukowej im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:

  • co najmniej trzech członków Wydziału Nauk Medycznych PAN,
  • dyrektorzy Instytutów wydziału Nauk Medycznych PAN na podstawie opinii Rady Naukowej,
  • przewodniczący komitetów naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN na podstawie opinii komitetu,
  • dyrektorzy instytutów naukowych spoza PAN na podstawie opinii Rady Naukowej,
  • rektorzy wyższych uczelni na podstawie opinii rady wydziałów.

Wnioski powinny zostać przesłane do Dziekana Wydziału V Nauk Medycznych PAN za pośrednictwem odpowiedniego dziekanatu na uczelni i zawierać:

– jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej,
– postanowienie rady naukowej lub rady wydziału o wyróżnieniu,
– odbitki publikacji,
– dane personalne autora, nazwę i adres instytucji zatrudniającej,
– opinię o zgłoszonej rozprawie osób lub instytucji zgłaszających, wymienionych  rozdz. II § 2 ust. 1
Regulaminu nagrody,
– oświadczenie autora, zawierające informację, że rozprawa doktorska nie była nagrodzona, za wyjątkiem premii lub nagrody przyznanej przez jednostkę macierzystą. 

Rozprawa doktorska zgłoszona do nagrody powinna pochodzić z okresu ostatnich 2 lat od chwili uzyskania stopnia doktora.

Nieprzekraczalny termin nadesłania do Wydziału V Nauk Medycznych PAN wniosków o nagrodę upływa  z dniem 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji: https://www.nauka.umed.wroc.pl/nagrody