Zasady ubiegania się o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przyznania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem i nauką.

ZASADY I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W UCZELNI W 2019 r. ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.
 

WZÓR WNIOSKU NA 2020 R. O FINANSOWANIE INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ

Wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową, obejmujące inwestycje:

  1. W zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000,- zł,
  2. Budowlane,
  3. W zakresie zakupu nieruchomości,
  4. Współfinansowane ze źródeł zagranicznych,

 składa się w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane;

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE!!!
Wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2020r., składa się do ministra w terminie do dnia 15 września 2019r.

Zasady ubiegania się o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową:
1. Wnioski
2. Kryteria oceniania wniosków
3. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania środków
4. Raportowanie
5. Środki niewykorzystane

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Teresą Bęć, e-mail: teresa.bec@umed.wroc.pl, tel. 71 784 10 32.