Inwestycje


(aktualizacja: 25-05-2017)

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na 2018 rok.
 
Zasady składania wniosków opisane są w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane na:

1. Zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia,
2. Inwestycję budowlaną - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia,
3. Rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia. Wniosek na rozbudowę infrastruktury informatycznej przygotuje Centrum Informatyczne Uczelni.

 
Wnioski są składane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w elektronicznym systemie OSF, dostępnym na stronie internetowej: www.osf.opi.org.pl

Termin składania wniosków w Ministerstwie upływa z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Procedura składania wniosków w Uczelni:

do 24 lipca 2017 r. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają do DZIEKANA  wydruk z systemu OSF wersji roboczej wniosku,

do 31 lipca 2017 r. DZIEKANI przekazują Prorektorowi ds. nauki, za pośrednictwem Centrum Wspierania Nauki, listę rankingową wniosków wydziałowych, rekomendowanych do wysłania do Ministerstwa, dołączając wnioski,

do 7 sierpnia 2017 r. Komisja Rektorsko–Dziekańska ustali ostateczną liczbę wniosków kierowanych z Uczelni do Ministerstwa,

do 17 sierpnia 2017 r. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do Centrum Wspierania Nauki ostateczną wersję wniosków kierowanych do Ministerstwa, część A wniosku w 2 egz.(wersja do Ministerstwa),

do 29 sierpnia 2017 r. Centrum Wspierania Nauki wysyła wersję papierową wniosku- część A. Kierownicy jednostek (redaktorzy wniosków) wysyłają wniosek w systemie OSF.

Wysłanie wniosku w wersji elektronicznej jest działaniem nieodwracalnym, które uniemożliwia ewentualne korekty. Wniosek w wersji elektronicznej może być wysłany tylko wówczas, gdy będzie zatwierdzony przez Rektora, Dziekana, Kwestor- wersja papierowa części A wniosku.
Obsługę administracyjną procesu prowadzi pracownik Centrum Wspierania Nauki  Pani Małgorzata Wróbel-Meinert, tel.: 71 784 11 16, adres: malgorzata.wrobel-meinert@umed.wroc.pl


Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014.1620 j.t.):

1. Duża infrastruktura badawcza - aparatura naukowo-badawcza, w tym infrastruktura informatyczna, o wartości przekraczającej:

  • 150 000,-zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,

  • 500 000,- zł - w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich  oraz w grupie nauk o życiu,

2. Strategiczna infrastruktura badawcza – duża infrastruktura badawcza oraz infrastruktura budowlana ujęte w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Wniosek na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej może obejmować wyłącznie kompleksowe inwestycje służące poprawie jakości i podniesieniu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Można ubiegać się o dofinansowanie budowy łącz światłowodowych, zakupu przełączników sieciowych, ruterów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo zasobów informatycznych tj. firewall, UTM. Elementy niebędące wprost infrastrukturą informatyczną (prace budowlane, budowa serwerowni, klimatyzacja, elementy kontroli dostępu) nie uzyskają dofinansowania.