Aktualny konkurs - stan na dzień 16.01.2018 r.
 

Centrum Wspierania Nauki przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu informuje, że od dnia 15 stycznia do 15 marca br. będzie odbywał się nabór wniosków do IX konkursu w Programie LIDER, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we Warszawie.

Program LIDER to program skierowany do młodych naukowców – obywateli Polski, a jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN. Wnioskodawca tj. Młody Naukowiec aplikuje do programu wraz z Jednostką naukową, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. Aby wziąć udział w tym konkursie wystarczy mieć nie więcej niż 35 lat i posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych, a także wystarczy być autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest także pozyskanie do współpracy jednostki naukowej, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego.

W sprawie konkursu LIDER zapraszamy do kontaktu z panią dr n. med. inż. Katarzyną Skowrońską-Dzierzba z Centrum Wspierania Nauki UMED, która udzieli Państwu pozostałych ważnych informacji. Kontakt: katarzyna.skowronska-dzierzba@umed.wroc.pl, tel. 71 784 14 90

Informacje dodatkowe nt. NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymuje środki finansowe na naukę, z przeznaczeniem na finansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.
 
Zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 96, poz. 616)
 
Do zadań Centrum należy m.in.:
 
1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce,
2) wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa,
3) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki,
4) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
5) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych,
6) udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;
7) upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum;
8) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;
9) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele.
 
Tryb realizacji zadań Centrum
Realizacja zadań Centrum obejmuje w szczególności:
 
1) określanie zakresów tematycznych programów, terminów i warunków ich realizacji;
2) ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych programów;
3) ocenę i wybór wniosków dotyczących wykonania projektów,
4) zawieranie umów o wykonanie projektów i ich finansowanie;
5) nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe.
 
Wybór wykonawców projektów następuje w drodze konkursu ogłaszanego przez Dyrektora. Dyrektor ustala i ogłasza regulamin konkursu. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w siedzibie Centru. Termin składania wniosków określony w ogłoszeniu o konkursie nie może być krótszy niż miesiąc od dnia opublikowania tego ogłoszenia.
 
Przystępując do konkursu należy przedstawić oświadczenie o niefinansowaniu i nieubieganiu się o finansowanie zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł
 
Przyznawanie przez Centrum środków finansowych na wykonanie projektów następuje w drodze decyzji Dyrektora wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków.
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Komisja odwoławcza wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.  Na decyzję komisji odwoławczej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 
Dyrektor NCBiR zawiera z wykonawcą projektu, wybranym w drodze konkursu, umowę o wykonanie i finansowanie projektu.
W umowie określa się:
1) zakres tematyczny projektu, termin i warunki jego wykonania;
2) wysokość środków finansowych i tryb ich przekazywania przez Centrum;
3) sposób i tryb sprawowania przez Centrum nadzoru nad wykonaniem projektu;
4) sposób finansowego rozliczenia projektu;
5) sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu;
6) sposób i warunki udostępniania i rozpowszechniania efektów wykonanych projektów, z uwzględnieniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 
Nadzór sprawowany przez Centrum nad wykonaniem projektu obejmuje:
1) ocenę raportów okresowych z wykonania projektu;
2) kontrolę w siedzibie wykonawcy projektu przez wyznaczony przez Dyrektora zespół kontrolujący;
3) uprawnienia Dyrektora do wstrzymania finansowania projektu w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową lub nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji projektu do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości;
4) uprawnienia Dyrektora do przerwania finansowania projektu w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową lub nieterminowego albo nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności stwierdzenia, na podstawie opinii komisji Rady do spraw realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych – ulega zmniejszeniu zakres rzeczowy realizowanego projektu.
 
Dla projektów o całkowitej wartości dofinansowania przekraczającej 2 000 000 złotych Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania.
 
Szczegółowy tryb realizacji zadań Centrum reguluje ROZPORZADZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ( Dz. U. Nr 178, Poz. 1200)
 
 
 
Opracowała:
Teresa Bęć