Efekty projektów naukowych – system POLON

W związku z wymogiem ustawowym (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce z późniejszymi zmianami) uzupełnienia w systemie POL-on danych
dotyczących krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, prosimy o przekazanie informacji o uzyskanych efektach projektów naukowych realizowanych w Katedrze/Zakładzie w latach 2018-2019 poprzez wypełnienie Załącznika 1 „Efekty projektów naukowych realizowanych w latach 2018-2019 w Katedrze/Zakładzie” oraz dostarczenie do Centrum Wspierania Nauki wraz

 

z wypełnionymi i podpisanymi Kartami Wdrożenia do dnia 26 sierpnia 2019 r. 
Kierownicy jednostek oraz kierownicy projektów w powyższej sprawie otrzymali stosowne pisma (elektronicznie i tradycyjnie).

Uwaga !!! Powyższa informacja nie dotyczy projektów statutowych i dla młodych naukowców.

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1