Efekty projektów naukowych – system POLON

W związku z wymogiem ustawowym (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce z późniejszymi zmianami) uzupełnienia w systemie POL-on danych

dotyczących krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, prosimy o przekazanie informacji o uzyskanych efektach projektów naukowych realizowanych w Katedrze / Zakładzie w latach 2017-2018 poprzez wypełnienie Załącznika 1 „Efekty projektów naukowych realizowanych w latach 2017-2018 w Katedrze/Zakładzie” oraz dostarczenie do Centrum Wspierania Nauki wraz z wypełnionymi i podpisanymi Kartami Wdrożenia do dnia 22 lutego 2019 r. Kierownicy jednostek oraz kierownicy projektów w powyższej sprawie otrzymali stosowne pisma (elektronicznie i tradycyjnie).

Uwaga !!! Powyższa informacja nie dotyczy projektów statutowych i dla młodych naukowców.

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1