Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U.2016, poz. 1514) określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem systemu OSF dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl, z tym że informacje określone w części A wniosku składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wzory wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę oraz wzory raportów z realizacji zadań, stanowią załączniki do ww. rozporządzenia :

Załącznik nr 1 - organizacja lub udział w przedsięwzięciu upowszechniajacym, promujacym i popularyzujacym osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą (np. konferencje)
Załącznik nr 2 - finansowanie działalności upowszechniającej naukę (Biblioteka Główna)
Załącznik nr 3 - działalność wydawnicza (Wydawnictwo UMW)
Załącznik nr 4 - raport roczny
Załącznik nr 5 - raport końcowy

 
 PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW na rok 2018 lub na lata 2018-2019:

1. do 29 września 2017 r. należy przesłać drogą elektroniczną do Sekcji Projektów Naukowych na adres  monika.swiechowicz@umed.wroc.pl, tel. kontaktowy 71-784-16-98.
a/  wnioski dotyczące działania opisanego w 1 pkt. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia,
b/ wniosek dotyczący działań opisanych w punkcie 2, będący wersją roboczą wniosku przygotowanego w systemie OSF, dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl.

2. Wnioski wysłane po wskazanym powyżej terminie będą odsyłane wnioskodawcy ze wskazaniem daty kolejnego naboru.

3. do 6 października 2017 r. Prorektor ds. nauki podejmie decyzję o wnioskach kierowanych do ministerstwaZgodnie z rozporządzeniem Uczelnia może złożyć nie więcej niż jeden wniosek dla każdego z celów określonych powyżej, w punktach 1-2. W obrębie wniosku możliwe jest zaplanowanie nie więcej niż 5 zadań.
W przypadkach wątpliwych prorektor ds. naukipowoła Komisję ds. oceny wniosków.

4. Do 10 października 2017 r. Sekcja Projektów Naukowych przekaże Wnioskodawcom decyzję Prorektora ds. nauki.

5. W terminie od 10 października do 23 października 2017 r. wnioskodawcy dokonują ewentualnej korekty wniosków.
Sekcja Projektów Naukowych dokonuje oceny formalnej wniosków oraz wspiera wnioskodawców w jego przygotowaniu.

6. W terminie do 31 października 2017 r.Sekcja Projektów Naukowych na podstawie wstępnych wniosków opracuje i złoży wniosek/wnioski w imieniu Uniwersytetu Medycznego, które zatwierdzi kwalifikowanym podpisem elektronicznym Prorektor ds. nauki