Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Ustawa z 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem systemu OSF dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl, z tym że informacje określone w części A wniosku składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wzory wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę oraz wzory raportów z realizacji zadań, stanowią załączniki do ww. rozporządzenia.