Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U.2016, poz. 1514) określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem systemu OSF dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl, z tym że informacje określone w części A wniosku składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wzory wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę oraz wzory raportów z realizacji zadań, stanowią załączniki do ww. rozporządzenia :

Załącznik nr 1 - organizacja lub udział w przedsięwzięciu upowszechniajacym, promujacym i popularyzujacym osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą (np. konferencje)
Załącznik nr 2 - finansowanie działalności upowszechniającej naukę (Biblioteka Główna)
Załącznik nr 3 - działalność wydawnicza (Wydawnictwo UMW)
Załącznik nr 4 - raport roczny
Załącznik nr 5 - raport końcowy

 
  PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW na rok 2017 lub na lata 2017-2018:

  1. do 10 listopada 2016 r. należy przesłać drogą elektroniczną do Sekcji Projektów Naukowych na adres  monika.swiechowicz@umed.wroc.pl, tel. kontaktowy 71-784-16-98.
    • a/  wnioski dotyczące działania opisanego w 1 pkt. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia,
    • b/ wnioski dotyczące działań opisanych w 2 i 3 punkcie, będące wersją roboczą wniosków przygotowanych w systemie OSF, dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl.
  2. Wnioski wysłane po wskazanym powyżej terminie będą odsyłane wnioskodawcy ze wskazaniem daty kolejnego naboru.
  3. do 18 listopada 2016 r. Prorektor ds. nauki podejmie decyzję o wnioskach kierowanych do ministerstwa.  Zgodnie z rozporządzeniem Uczelnia może złożyć nie więcej niż jeden wniosek dla każdego z celów określonych powyżej, w punktach 1-3. W obrębie wniosku możliwe jest zaplanowanie nie więcej niż 5 zadań. W przypadkach wątpliwych prorektor ds. naukipowoła Komisję ds. oceny wniosków.
  4. Do 21 listopada 2016 r. Sekcja Projektów Naukowych przekaże Wnioskodawcom decyzję Prorektora ds. nauki.
  5. W terminie od 21 listopada do 24 listopada 2016 r. wnioskodawcy dokonują ewentualnej korekty wniosków. Sekcja Projektów Naukowych dokonuje oceny formalnej wniosków oraz wspiera wnioskodawców w jego przygotowaniu.
  6. W terminie do 30 listopada 2016 r.  Sekcja Projektów Naukowych na podstawie wstępnych wniosków opracuje i złoży wniosek/wnioski w imieniu Uniwersytetu Medycznego, które zatwierdzi kwalifikowanym podpisem elektronicznym Prorektor ds. nauki