Absolwenci psychologiii klinicznej poszukiwani

Poszukiwani magistranci/doktoranci w projekcie badawczym współrealizowanym przez Klinikę Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zrekrutowane mogą zostać dwie osoby.

Tytuł projektu to Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w populacji osób w wieku 18 - 35 lat. Badanie prospektywne.

Pełna oferta na stanowisko magistranta/doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Realizacja: Projekt realizowany jest przez Konsorcjum naukowe (dr hab. Andrzej Cechnicki, CM UJ, Zakład Psychiatrii Środowiskowej oraz dr hab. Dorota Frydecka, Klinika Psychiatrii, UM Wrocław),  pod kierownictwem dr n med. Łukasza Gawędy, II Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Department of Psychiatry and Psychotherapy, University Medical Center, Hamburg-Eppendorf, Niemcy. Projekt realizowany we współpracy z ośrodkiem wczesnych interwencji Orygen, The National Centre of Excellence in Youth Mental Health, The University of Melbourne, Australia Orygen Youth Center, Uniwersytetu Melbourne (partner: dr Barnaby Nelson). 

Opis projektu: Niekorzystne wydarzenia życiowe wywierają wpływ na dobrostan ludzi. Najnowsze badania spójnie wskazują na związek wczesnodziecięcej traumy z ryzykiem rozwoju psychozy u osób z populacji ogólnej. Inne badania wskazują również na rolę dysfunkcjonalnych procesów poznawczych i osobowości w psychozie. Do tej pory nie jest jednak jasne jak wymienione czynniki wchodzą w interakcję i zwiększają ryzyko rozwoju psychozy. Wyniki przedwstępne uzyskane przez nasz zespół potwierdzają hipotezę, iż interakcja osobowości i zniekształceń poznawczych pozwala przewidywać podatność na psychozę. Jednak, wcześniejszy model nie brał pod uwagę wczesnych wydarzeń traumatycznych oraz nie był weryfikowany w systematycznym badaniu oceniających również stan psychiczny. Niektórzy autorzy sugerują, iż jest mało prawdopodobne, żeby trauma w sposób bezpośredni wpływała na zwiększone ryzyko psychozy. Jej wpływ odbywa się raczej za pośrednictwem zmian sposobów myślenia i struktury osobowości. Nasz projekt ma na celu eksperymentalną weryfikację tej hipotezy u osób wykazujących wysokie ryzyko rozwoju psychozy (ang. ‘at risk for mental states’ ARMS). Będzie to kontynuacja wcześniejszych badań prowadzonych przez nasz zespół oraz pierwsze badanie weryfikujące opisywany model.
Badanie podzielone będzie na trzy etapy realizowane przez członków Konsorcjum. W pierwszej kolejności przeprowadzony zostanie screening na populacji 6000 osób w wieku 18 – 35 roku życia w celu wyłonienia osób o wysokim ryzyku rozwoju psychozy (ARMS) (n=200). Następnie osoby spełniające kryteria ARMS (n=200) zaproszeni zostaną na badanie eksperymentalne oceniające występowanie traumy, cechy osobowości oraz szerokie spektrum zniekształceń poznawczych. Dodatkowo przeprowadzona zostanie kompleksowa, wielowymiarowa ocena psychopatologii oraz funkcji poznawczych. Analizowane będą związki traumy, cech osobowości oraz zniekształceń poznawczych z nasileniem ARMS. Model interakcji traumy, osobowości i zniekształceń poznawczych testowany będzie za pomocą analizy ścieżek. W ostatnim, trzecim etapie testowana będzie predykcyjna wartość modelu do przewidywania wystąpienia objawów psychotycznych u osób z ARMS w 12 miesięcznej obserwacji follow-up.

Kogo poszukujemy? 
•    ze względu na charakter poszukujemy absolwentów/tek psychologii (szczególnie psychologii klinicznej) ze znajomością problematyki psychoz (na czas 18 miesięcy); 
•    osoby z dobrą, udokumentowaną (kursy, zajęcia na studiach) znajomością analizy statystycznej (SPSS, modele regresji; AMOS analiza SEM); 
•    osoby z płynną znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie; 

Czego oczekujemy od kandydatów?
•    praca w wymiarze ¼ etatu (elastyczny czas pracy, zależny od zadań badawczych); 
•    praca we Wrocławiu pod bezpośrednim nadzorem dr hab. Doroty Frydeckiej oraz dr Łukasza Gawędy;
•    doskonałej organizacji pracy oraz wysokich kompetencji interpersonalnych; 
•    przygotowanie procedur badawczych; 
•    przeprowadzanie oceny metodami eksperymentalnymi osób badanych; 
•    koordynacja i wsparcie oceny klinicznej osób badanych; 
•    uczestnictwo w seminariach Konsorcjum; 
•    pełnej dyspozycyjności na czas prowadzenia oceny badanych; 

****Dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w projektach naukowych oraz autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach naukowych. 

Co oferujemy?
•    rozwój w ciekawym międzynarodowym środowisku naukowym; 
•    zdobywanie kompetencji w zakresie rozpoznawania i badania wczesnego ryzyka psychoz; 
•    Stypendium 500 zł miesięcznie przez okres trwania zatrudnienia. 

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące samego projektu oraz udziału potencjalnych Kandydatów/tek prosimy kierować do mgr Kamili Kotowicz, prowadzącej sekretariat zajmującego się rekrutacja kandydatów pod adres: kamila.kotowicz@gmail.com  

Gdzie i jak należy zgłaszać oferty?

Oferty proszę zgłaszać do mgr Kamili Kotowicz pod adres e-mail: kamila.kotowicz@gmail.com, w tytule maila proszę wpisać: OPUS Stypendium.  

Kandydaci powinni dołączyć CV oraz list motywacyjny (warunek konieczny do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym). 
Oferty prosimy nadsyłać do 16.08.2017 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 23.08.2017 r.

**Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie zespół projektowy dokona oceny przesłanych dokumentów, biorąc pod uwagę przede wszystkim dotychczasowe doświadczenie badawcze kandydatów. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne (ze względu na pobyt kierownika projektu na stażu zagranicznym możliwa rozmowa przez Skype’a). 

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS.