Projekty dla Młodych Naukowców

Regulamin finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców

INFORMACJE OGÓLNE

Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Młody naukowiec - osoba prowadząca działalność badawczo rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym,  udzielonym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

 
Wniosek o przyznanie dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców podlega ocenie merytorycznej zespołu, który dokonuje analizy planowych do realizacji zadań, a w przypadku  jednostek, które otrzymały dotację w roku poprzednim- również prawidłowości wydatkowania wcześniej przyznanych środków finansowych oraz efektów osiągniętych z wykorzystania środków z dotacji.

Wysokość środków, ustalana jest zgodnie z algorytmem określonym w  rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438).
 
Prorektor ds. Nauki ogłasza konkurs raz w roku. Rozdział środków na zadania służące młodym naukowcom odbywa się na podstawie w/w regulaminu.