Inwestycje


26 października 2015 r. na stronie Ministerstwa  ukazało się rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wnioski o przyznanie dotacji w 2016 roku na  inwestycje należy składać w wersji elektronicznej, w systemie OSF (strona https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do), w terminie do dnia 15 listopada 2015 roku.

W tym samym terminie należy dodatkowo złożyć w Ministerstwie, w wersji papierowej, będącej wydrukiem z systemu, informację zawartą odpowiednio, w części A załącznika 1 lub 2 rozporządzenia, podpisaną przez dziekana wydziału, prorektora ds. nauki oraz kwestora.
» Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami


 

Wykaz_wnioskow_aparaturowych.xls

Wykaz_wnioskow_budowlanych.xls
 

 

 

I. DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA
Zgodnie z art. 20 ust.1. Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmuje finansowanie kosztów:
1) zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę  badawczą;
2) rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki;
3) udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie dużej infrastruktury badawczej, podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej;
4) inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
 
DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA  zgodnie z art. 2 pkt. 17 ww Ustawy to:
mająca kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki aparatura naukowo-badawcza o wartości jednostkowej  przekraczającej:
a) 150 000 zł — w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,
b) 500 000 zł — w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu;
 
KRYTERIA I TRYB przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej
reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów      i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. nr 200 poz. 1324)
Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej składa się w trzech egzemplarzach w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
Ocenę wniosku o finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej sporządza się, uwzględniając następujące kryteria:
  1. planowany wpływ inwestycji na rozwój badań naukowych lub prac rozwojowych;
  2. zgodność inwestycji planowanej do realizacji z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa;
  3. planowany zakres wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym przez inne jednostki naukowe;
  4. planowane do realizacji zadania obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe;
  5. zakres dostępności podobnej aparatury w kraju;
  6. kategorię jednostki naukowej;
  7. wysokość środków finansowych uzyskanych przez jednostkę wnioskującą na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych z innych źródeł, w tym z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków pozabudżetowych, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;
  8. zdolność jednostki naukowej do samodzielnego pokrycia kosztów utrzymania przedmiotu inwestycji stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą, w tym kosztów bieżących i serwisowych;
  9. prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanej dotacji celowej.
HARMONOGRAM - warunkiem przekazania dotacji w na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej jest złożenie przez podmiot otrzymujący dotację harmonogramu płatności, wynikającego z terminów płatności określonych w umowie zawartej przez ten podmiot z wykonawcą inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia otrzymania decyzji
ROZLICZENIE dotacji  na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej
1. Jednostka, która otrzymała dotację na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej w okresie dłuższym niż rok, składa raport roczny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, w terminie do dnia 28 lutego następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania w ramach dotacji pierwszych środków finansowych.
2. Jednostka, która otrzymała dotację na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, w terminie do 50 dni od dnia jej zakończenia dokonuje rozliczenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie raportu końcowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. Do raportu końcowego dołącza się:
- kopię dokumentów stwierdzających przyjęcie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na stan środków trwałych.
Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych dla dotacji z budżetu państwa
 
 
I. FINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Zgodnie z art. 22 ust.1. Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 finansowanie inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmuje finansowanie kosztów:
 
1) budowy nowych obiektów budowlanych;
2) przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektów budowlanych;
3) zakupu nieruchomości;
4) udziału w inwestycyjnym przedsięwzięciu budowlanym podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej;
5) inwestycji budowlanych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
 
KRYTERIA I TRYB przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. nr 209 poz. 1379)
 
ZASADY WNIOSKOWANIA
1.     Wniosek o przyznanie dotacji  składa się w trzech egzemplarzach w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
2.     W przypadku zdarzenia losowego niezależnego od jednostki naukowej powodującego zakłócenie jej działalności, wniosek może być złożony bez zachowania terminu określonego w ust.1.
3.     Wzór wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną stanowi zał. nr 1 ww rozporządzenia.
4.     Do wniosku należy dołączyć:
a)     kopię pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatora zabytków, jeżeli wymaga tego charakter inwestycji;
b)     oświadczenie o dysponowaniu środkami lub o posiadaniu przyrzeczenia ich otrzymania, w przypadku gdy inwestycja ma być:
- wykorzystywana również do innych celów niż badania naukowe lub prace rozwojowe,
- współfinansowana ze środków funduszy strukturalnych lub z innych źródeł;
c)      W przypadku inwestycji współfinansowanej z innej części budżetu państwa — opinię  dysponenta tej części budżetu; 
d)     Inne dokumenty świadczące o przygotowaniu jednostki naukowej do podjęcia inwestycji, terminowego jej zakończenia oraz efektywnego wykorzystania przedmiotu inwestycji;
e)     dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel
budowlany.
W przypadku inwestycji podejmowanej na podstawie umowy międzynarodowej
do wniosku o przyznanie dotacji ze środków finansowych na naukę dołącza się kopię tej umowy.
 
HARMONOGRAM -warunkiem przekazania dotacji w na inwestycje budowlane jest złożenie przez podmiot otrzymujący dotację harmonogramu płatności, wynikającego z terminów płatności określonych w umowie zawartej przez tę jednostkę z wykonawcą inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia otrzymania decyzji.
Jednostka naukowa otrzymująca dotację ponosi odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie i prawidłowe rozliczenie tej dotacji.
ROZLICZENIE dotacji  na inwestycje budowlane
1.     Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja była udzielona.
2.     Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na inwestycję budowlaną realizowaną przez okres dłuższy niż rok, składa raport roczny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 28 lutego następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej raty dotacji.
3.     Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na inwestycję budowlaną w terminie do 60 dni od dnia jej zakończenia dokonuje rozliczenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie raportu końcowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4.     Do raportu końcowego dołącza się:
a)     kopię dokumentów stwierdzających przyjęcie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na stan środków trwałych,
b)     kopię protokołu odbioru końcowego inwestycji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub kwestora,
c)       kopię decyzji o przyjęciu obiektu do użytkowania.
 
 

 

 
 Opracowała:
Teresa Bęć